Yrit­tä­jän­tie 14, hal­li 12
01800 KLAUK­KA­LA
info(at)rattivaapeli.fi
Pet­ri Numminen
0400 362 452
petri.numminen(at)rattivaapeli.fi

Miten Rät­ti­vää­pe­li syntyi

Aja­tus omas­ta yri­tyk­ses­tä alkoi hou­ku­tel­la jo vuo­sia sit­ten. Pää­tös tuo­ta unel­maa koh­ti pyr­ki­mi­ses­tä syn­tyi jos­kus kevät­tal­vel­la 2015. Pit­kään myyn­ti­työ­tä ja asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­viä teh­nee­nä olin muo­dos­ta­nut käsi­tyk­sen, jon­ka mukaan näyt­ti ole­van haas­ta­vaa yhdis­tää teho­kas myyn­ti­työ ja laa­du­kas, ihmi­sys­tä­väl­li­nen asia­kas­pal­ve­lu. Näil­lä eväil­lä läh­din suun­nit­te­le­maan omaa yritystoimintaa.

Yri­tyk­sen nimeen liit­tyy aina tari­na sen syn­nys­tä. Myö­hään syk­syl­lä ideoin nimeä ja ima­goa. Miten erot­tau­tua jou­kos­ta? Miten jäi­si ihmis­ten mie­leen. Mie­lee­ni tuli lähes­ty­vä itse­näi­syys­päi­vä ja tele­vi­sios­ta tule­va Tun­te­ma­ton soti­las. Hah­mo­ja miet­ties­sä­ni pysäh­dyin jos­tain syys­tä lai­hia­lais­ta­lous­a­liup­see­rin, ali­ker­sant­ti Mäki­län koh­dal­le. Hie­man jopa ris­ti­rii­tai­nen hah­mo huo­leh­tii niu­koil­la resurs­seil­la suu­ren jou­kon tar­peis­ta. Joku kysyi jos­kus, mitä teen työk­se­ni. Ker­roin myy­vä­ni ”rätei ja lum­pui”. Näin syn­tyi Rät­ti­vää­pe­li Oy.