Zenith XL Air kypä­rä Hi-Vis keltainen

EN397.Tuuletettu.Yli 58cm.400g

Tuotetunnus (SKU): WHE00064-221 Osasto:

Kuvaus

Erit­täin kevyt, vain 400 g pai­na­va XL-kokoi­nen tuu­le­tet­tu työ­ky­pä­rä moni­pis­te­hih­nas­tol­la, teh­das­a­sen­ne­tuil­la havait­ta­vuut­ta paran­ta­vil­la hei­jas­tin­tar­roil­la, sekä jäl­ki­hoh­tei­sil­la otsa­va­lai­sinklip­seil­lä. Erin­omai­sen istu­vuu­den, käyt­tö­mu­ka­vuu­den ja hel­pon lisä­va­rus­te­lii­tet­tä­vyy­den tar­joa­va ergo­no­mi­nen mal­li, joka mah­tuu suu­rem­paan­kin pää­hän, tai pak­sum­man pää­hi­neen pääl­lä käy­tet­tä­väk­si. Sää­tä­mi­nen onnis­tuu yhdel­lä kädel­lä. Takao­sas­sa ulko­puo­lel­la val­miik­si asen­net­tu­na mer­kin­tä­tar­ra käyt­tä­jän nimel­le ja puhelinnumerolle.

Suun­ni­tel­tu teol­li­suu­teen, raken­nusa­lal­le, pelas­tus­käyt­töön, jne. Sovel­tuu syket­tä­kin nos­tat­ta­viin töi­hin mis­sä tulee kuuma.

Sisä­osan ken­no­ra­ken­ne tar­jo­aa huo­mat­ta­vas­ti hih­na­ra­ken­tei­sia kypä­riä parem­mat iskun­vai­men­nuso­mi­nai­suu­det. Pää­hän kos­ke­tuk­sis­sa ole­vien aluei­den mini­moin­ti, ja ilma­ka­na­vat ken­non ja kuo­ren välis­sä yhdis­tet­tyi­nä sivuil­la ja taka­na sijait­se­viin 8 tuu­le­tus­rei­kään paran­ta­vat käyt­tö­mu­ka­vuut­ta. Kypä­rään voi­daan kiin­nit­tää usei­ta eri­lai­sia sil­mien- ja kas­vo­jen­suo­jai­mia. Integroi­dut poik­keuk­sel­li­sen help­po­käyt­töi­set fos­fo­roi­vat kiin­nik­keet otsa­va­lai­si­men kiin­nit­tä­mi­sek­si otsa­pan­nal­la. Taa­em­mis­sa kiin­nik­keis­sä lisä­ura narul­la varus­tet­tu­jen kor­va­tulp­pien kul­jet­ta­mi­sek­si hel­pos­ti saa­ta­vil­la ja käyt­tö­val­mii­na. Sivuil­la lovet kuppikuulosuojaimille.

Hih­nas­to pitää kypä­rän pääs­sä vai­keis­sa­kin työ­asen­nois­sa, ja tar­jo­aa erin­omai­sen käyt­tö­mu­ka­vuu­den. Leu­an alu­eel­la eco-nah­kai­nen, hypoal­ler­gee­ni­nen ja pes­tä­vä suo­jus, joka tar­jo­aa poik­keuk­sel­lis­ta käyt­tö­mu­ka­vuut­ta, ja ehkäi­see iho­är­sy­tys­tä. Inno­va­tii­vi­nen Up & Down 2.0 takao­san raken­ne, jon­ka ansios­ta pää­pan­ta muo­tou­tuu nis­kan alu­eel­la täy­del­li­ses­ti pään muo­to­jen mukaan. Nis­kas­sa käsi­neet­kin kädes­sä käy­tet­tä­vä pika­ki­ris­tys yhden käden sor­mien liik­keel­lä, sekä sää­tö­pyö­rä. Sovel­tuu yli 58 cm pään ympä­rys­mi­tal­le, ja mitoi­tus sää­det­tä­vis­sä lisäk­si kor­keu­den ja nis­kao­san kul­man osal­ta. Käy­tän­nös­sä ylä­mit­taa ei ole mää­ri­tet­ty, kos­ka pään muo­to vai­kut­taa koko­nai­sis­tu­vuu­teen, mut­ta mitoi­tus on laa­jem­pi kuin vakio­mal­lis­sa, jos­sa se lop­puu 63 cm koh­dal­la. Kypä­räs­sä ei ole työs­ken­te­lyä hait­taa­vaa, nis­kaa rasit­ta­vaa ja näkö­kent­tää rajoit­ta­vaa lip­paa, eikä raken­tei­siin taker­tu­vaa jäy­kis­te­kou­rua. Leu­ka­hih­nas­sa Ring To Hook ‑lenk­ki, jon­ka avul­la kypä­rän voi kiin­nit­tää työ­vaa­te­tuk­seen tai varus­te­rep­puun, kun se ei ole pääs­sä. Peh­mus­teet tek­nis­tä 3DRY mate­ri­aa­lia, joka siir­tää tehok­kaas­ti kos­teut­ta tar­jo­ten muka­vuut­ta koko työ­päi­vän ajak­si, ja kui­vuu erit­täin nopeas­ti. Pää­pan­nan etu­peh­mus­te hel­pos­ti irro­tet­ta­vis­sa ja pestävissä.

Kask kypä­rät tar­joa­vat hyvän yhteen­so­pi­vuu­den mui­den suo­jain­ten kans­sa. Suo­si­tel­ta­va valin­ta esim. puo­li­naa­ma­ri­mal­lis­ten GVS Elip­se hen­gi­tys­suo­jain­ten ja Bollé Safe­ty sil­mien­suo­jain­ten kans­sa käytettäväksi.

Tes­tat­tu suo­jaa­maan pää­tä seu­raa­vien tes­ti­me­ne­tel­mien mukaisesti:
EN 397 stan­dar­din pakol­li­set vaatimukset:
5.1.1. Putoa­van yksit­täi­sen esi­neen aiheut­ta­man iskun­vai­men­nuk­sen osal­ta (5 kg 1 m korkeudelta)
5.1.2. Kypä­rään tun­keu­tu­van yksit­täi­sen esi­neen osalta
5.1.3. Lie­kin­kes­tä­vyy­den osalta
5.1.4. Leu­ka­hih­nan aukea­mi­sen osal­ta pysyy kiin­ni 15 daN (kg) nykäi­sys­tä ja auke­aa vii­meis­tään 25 daN (kg) nykäisystä
EN 397 stan­dar­din vapaa­eh­toi­set vaatimukset:
5.2.1. Kyl­mis­sä läm­pö­ti­lois­sa suo­jaa­vuu­den osal­ta (-30 C)
5.2.4. Sivu­pu­ris­tuk­sen suo­jan osalta
5.2.5. Sulan metal­li­rois­keen suo­jan osalta

EN 12492 stan­dar­din pakol­li­set vaatimukset:
4.2.1.1 Yli met­rin kor­keu­del­ta putoa­vien esi­nei­den aiheut­ta­man iskun­vai­men­nuk­sen osal­ta (5 kg 2 m korkeudelta)
4.2.1.2 Edes­tä tule­vien isku­jen osal­ta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.3 Sivuil­ta tule­vien isku­jen osal­ta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.4 Takaa tule­vien isku­jen osal­ta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.2 Kypä­rään tun­keu­tu­van useam­man esi­neen osal­ta (3 kg terä­vä pai­no 1 m kor­keu­del­ta 2x)

Mak­si­mie­li­ni­kä 10 vuot­ta. Kuo­ren mate­ri­aa­li: Poly­pro­py­lee­ni. Sisuk­sen mate­ri­aa­li HD pai­su­tet­tu Polys­ty­ree­ni. Pai­no: 400 g. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Ser­ti­fioin­ti: CE EN 397. Val­mis­tus­maa Italia.

Suo­si­tuim­mat lisä­va­rus­teet ja tar­vik­keet (myös mui­ta saatavilla):
Zen Visor Kit kir­kas — sil­mien­suo­jain + pika­kiin­ni­ty­sa­dap­te­ri­set­ti (WKI00002-)
Zen FF Visor Kit kir­kas — koko­kas­vo­suo­jain + ylä­ke­hys + pika­kiin­ni­ty­sa­dap­te­ri­set­ti (WKI00003-)
Zen MM Visor Kit verk­ko­vi­sii­ri — metal­li­verk­ko­vi­sii­ri koko­kas­vo­suo­jain + ylä­ke­hys + pika­kiin­ni­ty­sa­dap­te­ri­set­ti (WKI00005-)
Bollé Safe­ty B‑Clean Puh­dis­tus­a­se­ma visii­reil­le (B410)
Bollé Safe­ty Anti-Fog Kit huur­tu­mi­se­nes­to visii­reil­le (B200)
Hel­met Bag kul­je­tus­pus­si kypä­räl­le (WAC00026-)
Zenith nis­ka­suo­jus HI VIZ orans­si (WAC00025-)
Zenith mer­kin­tä­tar­ra­sar­ja kypä­rän yksi­löin­tiä var­ten (WAC00023-)
Zenith sisä­peh­mus­te­sar­ja vakio­mal­li (WPA00006-)
Zenith Ext­ra Com­fort hiki­pan­ta (WPA00008-)

SC1 kuu­los­uo­jai­met vih­reä (WHP00004-)
SC2 kuu­los­uo­jai­met kel­tai­nen (WHP00005-)
SC3 kuu­los­uo­jai­met orans­si (WHP00006-)
Sor­din left/RIGHT FM Pro — radio­kuu­los­uo­jai­met 01-adap­te­ril­la (10108382‑S)
Sor­din left/RIGHT Cut Off Pro — taso­ra­joit­tei­set kuu­los­uo­jai­met 01-adap­te­ril­la (10111790‑S)
Sor­din left/RIGHT Dual Pro — taso­ra­joit­tei­set radio­kuu­los­uo­jai­met 01-adap­te­ril­la (10108386‑S)

Lupi­ne Pen­ta — otsa­va­lai­sin integroi­dul­la akul­la (i0750)
Lupi­ne Neo X2SC 900lm — otsa­va­lai­sin (i0850-002)
Lupi­ne Piko X4 SC 1900lm — otsa­va­lai­sin (i4150-202)
Lupi­ne Bli­ka X4SC 2100lm — otsa­va­lai­sin (i0150-102)
Lupi­ne FrontClick Hel­met Mount Set — kypä­rä­kiin­ni­ke­le­vy otsa­va­lai­si­mel­le (i1082)
Lupi­ne FastClick Dual­lock akku­pi­di­ke nis­kaan (i920)
Kask Win­ter Cap kypä­rä­na­lus­hup­pu (WPA00007-)
BUFF Pro­fes­sio­nal Under­hel­met — ohut kypä­rä­na­lus­pää­hi­ne (S‑M: 120234.999.20.00. L‑XL: 120234.999.30.00)
BUFF Pro­fes­sio­nal Cross­Tech Balacla­va — kypä­rä­hup­pu tuu­li­siin oloi­hin (S‑M: 124206.999.20.00, L‑XL: 124206.999.30.00)
BUFF Pro­fes­sio­nal Meri­no Wool Balacla­va — kypä­rä­hup­pu ohut­ta meri­no­vil­laa (111627.999.10.00)

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus (205/2009) raken­nus­työn tur­val­li­suu­des­ta, 13 luku 71§: “Raken­nus­työ­maal­la on käy­tet­tä­vä suo­ja­ky­pä­rää. Tar­vit­taes­sa kypä­rä on varus­tet­ta­va alus­hu­pul­la. Raken­nus­työs­sä on käy­tet­tä­vä työn ja työ­olo­suh­tei­den edel­lyt­tä­mää hen­ki­lö­koh­tais­ta sil­mien suo­jaus­ta. Työ­nan­ta­jan on annet­ta­va työn­te­ki­jöil­le käyt­töön suo­ja­la­sit niis­sä töis­sä, jois­sa on mer­kit­tä­vä silmätapaturmanvaara.

Tie­dok­si, Kask työ­ky­pä­rät tilat­ta­vis­sa myös yri­tyk­sen­ne logoil­la teh­das­mer­kat­tui­na ja halut­tu­na väri­nä. Minimitilausmäärät:
Vakio­vä­ri logo­tar­roi­tet­tui­na: 24 kpl
Vakio­vä­ri logo­pai­na­tet­tui­na: 100 kpl
Oma väri: 500 kpl

Lisätiedot

Paino 0,562 kg
Väri

Kelt