Zenith X PL työ­ky­pä­rä pinkki

Tuotetunnus (SKU): WHE00079-214.UNI Osasto:

Kuvaus

Tuu­le­tet­tu kor­kea­luok­kai­nen työ­ky­pä­rä moni­pis­te­hih­nas­tol­la kor­kean­pai­kan­työs­ken­te­lyyn. Erin­omai­sen istu­vuu­den, suo­jaa­vuu­den, kulu­tus­kes­tä­vyy­den ja hel­pon lisä­va­rus­te­lii­tet­tä­vyy­den tar­joa­va mal­li. Sää­tä­mi­nen onnis­tuu hel­pos­ti yhdel­lä kädel­lä. Peh­mus­teis­sa nopeas­ti nap­sau­tet­ta­va Click-In ‑raken­ne, joten hygie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen ja kypä­rän yllä­pi­to on kustannustehokasta.

Suun­ni­tel­tu putoa­mis­vaa­ral­li­sis­sa olo­suh­teis­sa liik­ku­mi­seen ja työs­ken­te­lyyn teol­li­suu­des­sa, raken­nusa­lal­la, pelas­tus­toi­min­nas­sa, lumen­pu­do­tuk­ses­sa jne. Sovel­tuu syket­tä­kin nos­tat­ta­viin töi­hin mis­sä tulee kuuma.

Kypä­rään voi­daan kiin­nit­tää usei­ta eri­lai­sia sil­mien- ja kas­vo­jen­suo­jai­mia nopeas­ti vain nap­saut­ta­mal­la EasyClick pika­kiin­ni­tys­ten ansios­ta. Kiin­ni­tys­ko­lo nimi­kyl­tin tai otsa­va­lai­si­men kiin­nit­tä­mi­sek­si ilman pan­taa. Sivuil­la integroi­dut help­po­käyt­töi­set kiin­nik­keet otsa­va­lai­si­men kiin­nit­tä­mi­sek­si otsa­pan­nal­la. Taa­em­mis­sa kiin­nik­keis­sä lisä­ura narul­la varus­tet­tu­jen kor­va­tulp­pien kul­jet­ta­mi­sek­si hel­pos­ti saa­ta­vil­la ja käyt­tö­val­mii­na. Sivuil­la lovet kup­pi­kuu­los­uo­jai­mil­le. Takao­sas­sa sisä­puo­lel­la kiin­ni­tys­pis­teet eri­lai­sil­le nis­ka­suo­jil­le, ja ulko­puo­lel­la val­miik­si asen­net­tu­na mer­kin­tä­tar­ra käyt­tä­jän nimel­le ja puhelinnumerolle.

Ulko­kuo­ri Poly­pro­py­lee­ni HD:tä, joten se on kevyt ja mate­ri­aa­li lois­taa iskun­vai­men­nuso­mi­nai­suuk­sil­laan — eri­tyi­ses­ti kyl­mem­mis­sä läm­pö­ti­lois­sa. Kuo­ri on myös tavan­omai­sia mate­ri­aa­le­ja kulu­tus­kes­tä­väm­pi sekä hel­pom­pi puh­dis­taa. Sisä­puo­lel­la EPS-ken­no­ra­ken­ne suo­jaa pää­tä D‑Co­re-kak­sois­ma­te­ri­aa­li­tek­no­lo­gial­la: Suu­ri­ti­heyk­si­nen ylä­osa suo­jaa eri­tyi­ses­tä ylhääl­tä tule­vil­ta uhkil­ta. Mata­la­ti­heyk­si­nen mate­ri­aa­li alao­sas­sa pää­tä vas­ten tar­jo­aa kat­ta­vas­ti suo­jaa muis­ta suun­nis­ta tule­vil­ta uhkil­ta. Vas­taa­vaa suo­jaus­ta­soa ei esim. hih­na­ra­ken­tei­siin perus­tu­vil­la kypä­ril­lä voi saa­vut­taa. Pää­hän kos­ke­tuk­sis­sa ole­vien aluei­den mini­moin­ti, ja ilma­ka­na­vat ken­non ja kuo­ren välis­sä yhdis­tet­tyi­nä sivuil­la ja taka­na sijait­se­viin 8 tuu­le­tus­rei­kään paran­ta­vat käyttömukavuutta.

Hih­nas­to pitää kypä­rän pääs­sä vai­keis­sa­kin työ­asen­nois­sa. Hih­nas­ton laa­jo­jen sää­tö­jen ansios­ta hyvä yhteen­so­pi­vuus kuu­lon­suo­jain­ten kans­sa. Leu­an alu­eel­la eco-nah­kai­nen, hypoal­ler­gee­ni­nen ja pes­tä­vä suo­jus, joka tar­jo­aa poik­keuk­sel­lis­ta käyt­tö­mu­ka­vuut­ta, ja ehkäi­see iho­är­sy­tys­tä. Pään muo­to­jen mukaan mukau­tu­va sää­tö, jon­ka ansios­ta pää­pan­ta muo­tou­tuu nis­kan alu­eel­la täy­del­li­ses­ti pään muo­to­jen mukaan. Sovel­tuu 53–63 cm pään ympä­rys­mi­tal­le, ja mitoi­tus sää­det­tä­vis­sä lisäk­si kor­keu­den ja nis­kao­san kul­man osal­ta. Leu­ka­hih­nas­sa Ring To Hook ‑lenk­ki, jon­ka avul­la kypä­rän voi kiin­nit­tää työ­vaa­te­tuk­seen tai varus­te­rep­puun, kun se ei ole pääs­sä. Peh­mus­teet DRY+ mate­ri­aa­lia, jos­sa anti­bak­tee­ri­nen hope­ai­o­ni­kä­sit­te­ly pitää kypä­rän raik­kaam­pa­na. Siir­tää tehok­kaas­ti kos­teut­ta tar­jo­ten muka­vuut­ta koko työ­päi­vän ajak­si, ja kui­vuu erit­täin nopeasti.

Vih­reä leu­ka­hih­nan sol­jen väri ilmoit­taa että tämä mal­li on tes­tat­tu suo­jaa­maan pää­tä seu­raa­vien tes­ti­me­ne­tel­mien mukaisesti:
EN 12492 stan­dar­din pakol­li­set vaatimukset:
5.7.3 Leu­ka­hih­nan avau­tu­mi­seen tar­vit­ta­va voi­ma suu­ri, jot­ta kypä­rä ei pää­hän koh­dis­tu­van iskun takia irtoa putoa­mis­ti­lan­tees­sa (leu­ka­hih­na pysyy kiin­ni 50 daN(kg) nykäisystä)
4.1.4. Tuu­le­tusau­kot: Kypä­räs­sä on olta­va tehok­kaat tuu­le­tusau­kot ja nii­den yhteen­las­ket­tu pin­ta-ala on olta­va vähin­tään 4 cm²
4.2.1.1 Yli met­rin kor­keu­del­ta putoa­vien esi­nei­den aiheut­ta­man iskun­vai­men­nuk­sen osal­ta (5 kg 2 m korkeudelta)
4.2.1.2 Edes­tä tule­vien isku­jen osal­ta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.3 Sivuil­ta tule­vien isku­jen osal­ta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.4 Takaa tule­vien isku­jen osal­ta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.2 Kypä­rään tun­keu­tu­van useam­man esi­neen osal­ta (3 kg terä­vä pai­no 1 m kor­keu­del­ta 2x)
4.2.3 Pää­hi­has­ton lujuu­den osalta
4.2.4 Tilt­taa­vuus­tes­tin osal­ta (10 kg putoa­va taak­ka repäi­see kypä­rän hel­mas­ta ylös­päin edes­tä ja takaa)

Mak­si­mie­li­ni­kä 10 vuot­ta. Pai­no: 490 g. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Ser­ti­fioin­ti: CE EN 12492. Val­mis­tus­maa Italia.

Suo­si­tuim­mat lisä­va­rus­teet ja tar­vik­keet (myös run­sa­sas­ti mui­ta saatavilla):
Zen Visor Kit kir­kas — sil­mien­suo­jain + EasyClick pika­kiin­ni­ty­sa­dap­te­ri­set­ti (WKI00002-)
Zenith X Front Pad hiki­pan­ta Click-In vakio (WPA00011-)
Zenith X Ext­ra Com­fort hiki­pan­ta Click-In pak­sum­pi (WPA00012-)
Sor­din Sharp Hel­met — kom­mu­ni­kaa­tio­kuu­los­uo­jain (84520–04‑S)

Lisätiedot

Paino 0,495 kg (kilogramma)