Tur­va­val­jas D‑lenkki selässä

Tuotetunnus (SKU): FA1010200 Osasto:

Kuvaus

Tur­va­val­jas D‑lenkki selässä

Kiin­ni­tys­pis­teet — D‑lenkki selässä

Sää­det­tä­vyys — Sää­det­tä­vät rei­si­len­kit, help­po­sää­töi­set liu­ku­le­vyt rintakiinnikkeessä

Muka­vuus — Har­tia- ja rei­si­len­kit eri­vä­ri­set pukeu­tu­mi­sen helpottamiseksi

Ergo­no­mia — Opti­maa­li­ses­ti sijoi­tet­tu istu­ma­lenk­ki lisää mukavuutta

Vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suusEN 361:2002

Käyt­tä­jän enim­mäis­pai­no 140 kg.

 

Käyt­tö­oh­je https://kratossafety.com/en/index.php?controller=attachment&id_attachment=1351

 

Koko : Universaali

Pai­no : 0.72 kg

Hih­no­jen mate­ri­aa­li : Polyesteri

Sol­kien mate­ri­aa­li : Teräs

HS Code : 63079098

 

VAL­JAAT JA VYÖT

EN361

 

 

EN358

Val­jaan tar­koi­tus on pysäyt­tää putoa­mi­nen ja pitää käyt­tä­jä par­haas­sa mah­dol­li­ses­sa kun­nos­sa kun­nes apu saapuu.
Kiin­ni­tys­pis­teet ovat staat­ti­sia. Voi­ma > 15 kN.

Ase­moin­ti­vyön tar­koi­tus on vapaut­taa käyt­tä­jän kädet työ­hön. Kiin­ni­tys­pis­teet ovat staat­ti­sia. Voi­ma > 15 kN.

1.png
  Ase­moin­ti­vyö­tä ei saa käyt­tää puto­mi­sen pysäyttämiseen.  

 

 

 

 

Käy­tä: Perus­val­jas, val­jas­tak­ki, val­jas ase­moin­ti­vyöl­lä, istu­ma­val­jas,… tär­kein­tä on vali­ta väli­neet työn mukaan ja ottaa huo­mioon työympäristö.

Val­jaan valin­taan liit­tyy oikei­den kysy­mys­ten kysyminen:

1) Mitä  kokoa tar­vit­sen? Pal­jon­ko painan?

Koko: Tau­lu­kon mitat ovat var­ta­lon­mit­to­ja. Val­jai­den sää­döt mah­dol­lis­ta­vat puke­mi­sen eri pak­suis­ten vaat­tei­den päälle.

Silhouette%20avec%20lettres.jpg

  • Val­jaan tai val­jas­lii­vin koon valin­nas­sa tär­keim­mät mitat ovat rei­den- ja rin­na­nym­pä­rys, muut mitat ovat esimerkkejä.
  • Vyön valin­nas­sa tär­kein on vyö­tä­rön mitta.

 

2) Mitä kiin­ni­tys­pis­tei­tä tarvitsen?

Kiin­ni­tys­pis­teet:
1 ou 2 points daccrochage.jpg 1 ou 2 points daccrochage antichute & 2
1 tai 2 kiin­ni­tys­pis­tet­tä (sel­kä ja rinta) 1 tai 2 kiin­ni­tys­pis­tet­tä + 2 työ­ase­moin­ti­pis­tet­tä (sivuil­la) 1 tai 2 kiin­ni­tys­pis­tet­tä + 2 työ­ase­moin­ti­pis­tet­tä + 1 tuki­pis­te (vat­sa)
3) Mitä työ­tä teen? Mitä eri­tyis­tä työym­pä­ris­tös­sä­ni on?
Hen­ki­lö­nos­ti­met Putoa­mi­sen estäminen
Kal­te­va taso Ahtaat tilat
Vaa­ka­suun­tai­nen taso Las­keu­tu­mi­nen
Työ­ase­moin­ti Roik­ku­mi­nen
Kiin­teät tikkaat Kiin­ni­tys­pis­teet
Raken­nus­te­li­neet Pelas­tus — Evakuointi
Metal­li­ra­ken­teet
4) Kuin­ka usein tar­vit­sen valjaita?
Satun­nai­nen tarve Sään­nöl­li­nen tarve Jat­ku­va tarve Inten­sii­vi­nen tarve

Näi­tä kri­tee­rei­tä voit sovel­taa eri­lais­ten putoa­mis­suo­jain­ten valinnassa.