Tur­va­ken­kä tal­vi­mai­ha­ri var­vas­suo­jal­la ja nau­la­suo­jal­la

Turvakenkä talvimaihari nahkaa. EN ISO 20345 S3 SRC luokiteltu talviturvakenkä.

Osasto:

Kuvaus

Tur­va­ken­kä tal­vi­mai­ha­ri. Pääl­li­nen nahkaa.EN ISO 20345 S3 SRC luo­ki­tel­tu, kom­po­siit­ti­var­vas­suo­ja ja peh­meä nau­la­suo­ja. PU-vah­vik­keet. Hen­git­tä­vä vuo­ri, siir­tää kos­teu­den pois ken­gäs­tä. PU-poh­ja pit­käi­käi­nen ja vai­men­ta­va. Leveä les­ti. Saa­ta­va­na koot 38–48. Tuo­te­nu­me­ro BSK090.

Kysy­myk­siä voit lähet­tää yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta https://www.rattivaapeli.fi/yhteystiedot/ tai tämän sivun ala­lai­das­ta.

Robus­tor

Robus­to­rin val­mis­ta­mis­sa tur­va­ken­gis­sä ja työ­vaat­teis­sa pää­asias­sa ovat muo­toi­lu, toi­mi­vuus ja laa­tu. Uudes­ta vali­koi­mas­ta löy­dät sekä siis­tit tur­va­lenk­ka­rit että tyy­lik­käät työ­far­kut, joi­den avul­la oma tyy­li löy­tyy myös työ­hön. Jal­ki­neet on val­mis­tet­tu kuten lenk­ka­rit tai juok­su­ken­gät. Tar­koi­tuk­se­na on ollut luo­da kevyet ja hyvän­nä­köi­set tur­va­ken­gät. Ken­gät, jot­ka ovat miel­lyt­tä­vät käyt­tää ja tar­joa­vat tar­vit­ta­van iskun­vai­men­nuk­sen.

Tur­va­ken­kien suun­nit­te­lu ja kehi­tys teh­dään yhteis­työs­sä orto­pe­dien kans­sa par­haan mah­dol­li­sen ergo­no­mian var­mis­ta­mi­sek­si. Tur­va­ken­kien ergo­no­mial­la on eri­tyi­sen suu­ri mer­ki­tys, kos­ka ken­kiä käy­te­tään koko pit­kän työ­päi­vän ajan. Oikein teh­dyl­lä tur­va­ken­gäl­lä sääs­te­tään jal­ko­ja ja sel­kää.