Tur­va­ken­kä lenk­ka­ri, hen­git­tä­vä, S1P

Turvakenkä lenkkari. Erittäin hengittävä. EN ISO 20345 S1P, alumiinivarvassuoja ja pehmeä naulasuoja yhdistettynä leveään lestiin.

Osastot: ,

Kuvaus

Tur­va­ken­kä lenk­ka­ri, hen­git­tä­vä. EN ISO 20345 S1P. Alu­mii­ni­var­vas­suo­ja ja peh­meä nau­la­suo­ja.

Erit­täin hen­git­tä­vä verk­ko­pin­ta ja kär­jes­sä kumi­vah­vik­keet. Hen­git­tä­vä vuo­ri välit­tää kos­teu­den pois ken­gäs­tä. Phylon/kumipohja on pit­käi­käi­nen ja aske­leen aiheut­ta­maa iskua vai­men­ta­va. Poh­jan raken­tee­seen valet­tu lenk­ki­jousi tukee ja vakaut­taa ken­kää. Tuki­poh­jal­li­nen vai­men­taa isku­ja ja vähen­tää yli­pro­naa­tio­ta.

Pai­no koos­sa 42: 559 gram­maa. Medium les­ti. Saa­ta­va­na koot 40–46.

Tuo­te­nu­me­ro S400-70.

Kat­so myös https://www.rattivaapeli.fi/tuote/turvakenka-lenkkari-s3/

Kysy­myk­siä voit lähet­tää yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta https://www.rattivaapeli.fi/yhteystiedot/ tai tämän sivun ala­lai­das­ta.

Robus­tor

Robus­to­rin val­mis­ta­mis­sa tur­va­ken­gis­sä ja työ­vaat­teis­sa pää­asias­sa ovat muo­toi­lu, toi­mi­vuus ja laa­tu. Uudes­ta vali­koi­mas­ta löy­dät sekä siis­tit tur­va­lenk­ka­rit että tyy­lik­käät työ­far­kut, joi­den avul­la oma tyy­li löy­tyy myös työ­hön. Jal­ki­neet on val­mis­tet­tu kuten lenk­ka­rit tai juok­su­ken­gät. Tar­koi­tuk­se­na on ollut luo­da kevyet ja hyvän­nä­köi­set tur­va­ken­gät. Ken­gät, jot­ka ovat miel­lyt­tä­vät käyt­tää ja tar­joa­vat tar­vit­ta­van iskun­vai­men­nuk­sen.

Tur­va­ken­kien suun­nit­te­lu ja kehi­tys teh­dään yhteis­työs­sä orto­pe­dien kans­sa par­haan mah­dol­li­sen ergo­no­mian var­mis­ta­mi­sek­si. Tur­va­ken­kien ergo­no­mial­la on eri­tyi­sen suu­ri mer­ki­tys, kos­ka ken­kiä käy­te­tään koko pit­kän työ­päi­vän ajan. Oikein teh­dyl­lä tur­va­ken­gäl­lä sääs­te­tään jal­ko­ja ja sel­kää.