Tal­vi­mai­ha­ri veto­ket­jul­la

Talvimaihari vetoketjulla ja hengittävällä vuorilla.

Osasto:

Kuvaus

Tal­vi­mai­ha­ri veto­ket­jul­la ja hen­git­tä­väl­lä vuo­ril­la.

Pääl­li­nen pin­ta­nah­kaa. Vuo­ri hen­git­tä­vä ja kos­teut­ta ken­gäs­tä pois siir­tä­vä. EN ISO 20345 S3 CI SRC. Teräs­var­vas­suo­ja ja nau­la­suo­ja.

Kär­jes­sä PU-vah­vik­keet. PU/T­PU-poh­ja, pit­käi­käi­nen ja iskua vai­men­ta­va. Medium/leveä les­ti. Saa­ta­va­na koot 38–48. Tuo­te­nu­me­ro 7832-S-PP.

Kysy­myk­siä voit lähet­tää yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta https://www.rattivaapeli.fi/yhteystiedot/ tai tämän sivun ala­lai­das­ta.

Robus­tor

Robus­to­rin val­mis­ta­mis­sa tur­va­ken­gis­sä ja työ­vaat­teis­sa pää­asias­sa ovat muo­toi­lu, toi­mi­vuus ja laa­tu. Uudes­ta vali­koi­mas­ta löy­dät sekä siis­tit tur­va­lenk­ka­rit että tyy­lik­käät työ­far­kut, joi­den avul­la oma tyy­li löy­tyy myös työ­hön. Jal­ki­neet on val­mis­tet­tu kuten lenk­ka­rit tai juok­su­ken­gät. Tar­koi­tuk­se­na on ollut luo­da kevyet ja hyvän­nä­köi­set tur­va­ken­gät. Ken­gät, jot­ka ovat miel­lyt­tä­vät käyt­tää ja tar­joa­vat tar­vit­ta­van iskun­vai­men­nuk­sen.

Tur­va­ken­kien suun­nit­te­lu ja kehi­tys teh­dään yhteis­työs­sä orto­pe­dien kans­sa par­haan mah­dol­li­sen ergo­no­mian var­mis­ta­mi­sek­si. Tur­va­ken­kien ergo­no­mial­la on eri­tyi­sen suu­ri mer­ki­tys, kos­ka ken­kiä käy­te­tään koko pit­kän työ­päi­vän ajan. Oikein teh­dyl­lä tur­va­ken­gäl­lä sääs­te­tään jal­ko­ja ja sel­kää.