Supre­me Pro‑X 1.1 Camo LED Gel

Tuotetunnus (SKU): 75302-X-08-S Osasto:

Kuvaus

Mata­la­pro­fii­li­nen aktii­vi­nen kupu­kuu­lon­suo­jain pää­la­ki­san­gal­la, gee­li­peh­mus­teil­la, AUX-liit­ti­mel­lä, LED-valol­la ja ään­ten vah­vis­tus­toi­min­nol­la. Kor­kea­luok­kai­nen ja pai­no­nap­pien ansios­ta help­po­käyt­töi­nen kuu­le­va taso­ra­joit­tei­nen mal­li, joka on ihan­teel­li­sin valin­ta esim. met­säs­tyk­seen, ammun­taan ja vaa­ti­vaan ammat­ti­käyt­töön. Vesi­tii­viit mik­ro­fo­nit molem­mil­la puo­lil­la tar­joa­vat suun­taa­vaan kuu­lon. Vesi­tii­viit kai­ut­ti­met ja elekt­ro­niik­ka sisä­puo­lel­la takaa­vat luo­tet­ta­van toi­min­nan kaik­kein vaa­ti­vim­mis­sa­kin olo­suh­teis­sa. Valai­sin jät­tää molem­mat kädet vapaik­si ja tar­jo­aa valoa kat­seen suun­taan. Maas­to­vä­ri­nen teks­tii­li­nen pää­pan­ta ja maas­to­vä­ri­set kupit. Sor­din Supre­me-sar­ja on kehi­tet­ty paran­ta­maan työym­pä­ris­töä­si ja myös vapaa-aikaa­si, kun oles­ke­let melussa.

Moder­nin taso­ra­joit­tei­sen toi­min­nan ansios­ta kuu­let kes­kus­te­lun, varoi­tus­sig­naa­lit, liik­ku­vien auto­jen äänet ja muut tär­keät tai tur­val­li­suu­teen vai­kut­ta­vat asiat sel­keäs­ti ja poik­keuk­sel­li­sen luon­nol­li­si­na, mut­ta olet samal­la suo­jat­tu kuu­lol­le vaa­ral­li­sen voi­mak­kail­ta äänil­tä. Vah­vis­taa lisäk­si halut­taes­sa heik­ko­ja ääniä, jon­ka ansios­ta kuu­let esim. koi­ran äänet kau­em­paa kuin ilman kuu­los­uo­jai­mia. Kupui­hin integroi­tu­jen kuu­lok­kei­den ääni on rajoi­tet­tu tur­val­li­sel­le 82dB:n tasol­le. Mal­li sopii lit­teän pro­fii­lin ansios­ta käy­tet­tä­väk­si myös soti­las­ky­pä­rän alla. Kaik­ki toi­min­not suun­ni­tel­tu käy­tet­tä­vik­si myös käsi­neet kädessä.

Vii­si­por­tai­nen äänen­voi­mak­kuus­sää­tö tar­jo­aa ihan­teel­li­sen käy­tön. Auto­maat­ti­nen vir­ran­kat­kai­su ennak­ko­va­roi­tusää­nel­lä 4 h jäl­keen, mikä­li mitään pai­ni­ket­ta ei ole pai­net­tu: Toi­min­to sääs­tää paris­to­ja myö­hem­pää tar­vet­ta var­ten. Paris­to­jen alhai­sen varaus­ti­lan varoi­tin ilmoit­taa vaih­to­tar­pees­ta kun n. 40 h käyt­tö­ai­kaa on jäljellä.
Audio input AUX-lii­tin mah­dol­lis­taa ulkois­ten lait­tei­den kuten met­säs­tys­ra­dion, radio­pu­he­li­men, mat­ka­pu­he­li­men tms. kom­mu­ni­kaa­tio­vä­li­nee­den hel­pon liit­tä­mi­sen. 3,5 mm liit­ti­mel­lä varus­tet­tu joh­to sis. toimitukseen.

Gee­li­peh­mus­teet tar­joa­vat erin­omai­sen käyt­tö­mu­ka­vuu­den, istu­vuu­den, tii­vey­den ja on ihan­teel­li­nen valin­ta kun käy­te­tään sil­mä­la­se­ja, san­ka­mal­li­sia suo­ja­la­se­ja tai naa­mio­mal­li­sia sil­mien­suo­jai­mia kuu­los­uo­jain­ten kanssa.

Toi­mii 2xAAA (LR03) paris­toil­la, sis. toi­mi­tuk­seen. Toi­min­ta-aika n. 600 h (=esim. 7 h /arkipv käyt­töä 4 kk ajan). Valai­si­mes­sa auto­maat­ti­nen sam­mu­tus­toi­min­to. Pai­no 411 g. Vesi- ja pöly­tii­vis: IP67 (ei vede­na­lai­seen käyt­töön). Kom­pak­ti kul­je­tus­a­sen­to. Koko­luo­ki­tus: M‑L. Pää­la­ki­san­gan mate­ri­aa­li: 50 % puu­vil­la, 50 % nai­lon, ruos­tu­ma­ton jousi­te­räs, muo­vi. Peh­mus­te- ja vai­men­nus­ma­te­ri­aa­li: PVC-kal­vo, gee­li­täy­te. Täyt­tää CE EN352‑1, EN352‑4 ja EN352‑6 stan­dar­dien vaa­ti­muk­set. Mak­si­mie­li­ni­kä poik­keuk­sel­li­sen pit­kä 10 vuot­ta. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 5 vuot­ta. Val­mis­tus­maa Ruotsi.

Varao­sat ja lisävarusteet:
Sor­din Hygie­ne Kit Supre­me vakio­mal­li: 60089‑S
Sor­din Hygie­ne Kit Supre­me gel: 60092‑S

HUOM! EU:n uusi Hen­ki­lö­suo­jai­na­se­tus on astu­nut voi­maan ja siir­ty­mä­ai­ka aiem­mas­ta Hen­ki­lö­suo­jain­di­rek­tii­vis­tä on päät­ty­nyt 21.4.2019. Uudis­tuk­sen myö­tä kaik­ki kuu­los­uo­jai­met ovat siir­ty­neet Ris­ki­luok­ka III hen­ki­lö­suo­jai­mik­si, joka edel­lyt­tää, että tuot­teen suo­jauso­mi­nai­suuk­sien tes­taa­mi­sen lisäk­si arvioin­ti­lai­tos val­voo nii­den laa­tua, ja mak­si­mie­li­ni­kä ilmoi­te­taan. Tar­kis­tat­han että han­kit­ta­vis­sa kuu­lon­suo­jai­mis­sa on CE-mer­kin­nän lisäk­si myös aina ilmoi­te­tun lai­tok­sen nume­ro, sekä val­mis­tusa­jan­koh­ta ja mak­si­mie­li­ni­kä sel­keäs­ti ilmoi­tet­tui­na, jot­ta suo­jai­met ovat nyky­vaa­ti­mus­ten mukai­sia! Kaik­ki Sor­din kuu­los­uo­jai­met täyt­tä­vät Hen­ki­lö­suo­jai­na­se­tuk­sen vaatimukset.

 

Lisätiedot

Paino 0,482 kg