Steel Struc­tu­res Kit S‑M

Tuotetunnus (SKU): KWS009BC002CTST Osasto:

Kuvaus

Käyt­tö­val­mis putoa­mis­suo­jain­rat­kai­su työs­ken­te­lyyn mas­tois­sa, muis­sa metal­li­ra­ken­teis­sa, pyl­väis­sä, nos­tu­rien kasaa­mis- ja pur­ku­töis­sä, asen­nus­töi­den aika­na ja muis­sa vas­taa­vis­sa olo­suh­teis­sa. Koh­de­ryh­mät: Sähkö‑, energia‑, ja telea­la sekä muut käyt­tä­jät jot­ka liik­ku­vat pal­jon kor­keal­la. Mah­dol­lis­taa tehok­kaan ja tur­val­li­sen liik­ku­mi­seen työ­koh­tee­seen ja siel­tä pois, sekä ergo­no­mi­sen työ­ase­moin­nin työs­ken­te­lyn aikana.

Pika­sol­jel­li­set ja erin­omai­ses­ti istu­vat val­jaat ovat hel­pot pukea myös tal­vi­vaat­teet pääl­lä. Putoa­mi­sen pysäyt­tä­vän jär­jes­tel­män EN361 kiin­ni­tys­pis­teet rin­nas­sa ja seläs­sä. Työ­ase­moin­ti­vyön tai­tet­ta­vien EN358 sivu­kiin­ni­tys­pis­tei­den ansios­ta liik­ku­mi­nen ahtais­sa­kin pai­kois­sa on help­poa ja ase­moi­tu­mi­nen työs­ken­te­lyn ajak­si miel­lyt­tä­vää. Leveäs­sä ja hen­git­tä­väs­sä vyös­sä pika­sol­ki luki­tuk­sen tur­vain­di­kaat­to­ril­la paran­ta­mas­sa työ­tur­val­li­suut­ta. Run­saas­ti varus­te­lenk­ke­jä työ­ka­luil­le ja muil­le varus­teil­le. Val­jai­ta voi­daan käyt­tää myös ilman ase­moin­ti­vyö­tä, jol­loin saa­daan poik­keuk­sel­li­sen kevyt varustekokonaisuus.

Stretch‑Y lii­tos­köy­des­sä progres­sii­vi­nen nykäyk­sen­vai­men­nin ja alu­mii­ni­set auto­maat­ti­lu­kit­tei­set kiin­nit­ti­met 60 mm por­tin avau­mal­la. Tes­tat­tu putoa­mis­ker­roin 2 putoa­mi­seen sekä terä­vän reu­nan yli putoa­mi­seen (r=0,5 mm) 140 kg asti.

Teräs­sul­ku­ren­kaas­sa sileä Catch-free port­ti ruu­vi­lu­ki­tuk­sel­la ja kor­roo­sio­nes­to­pin­noi­tus. Ank­ku­ri­nau­has­sa suu­ri 35 kN mur­to­lu­juus. Toi­mi­te­taan kan­to­len­kil­li­ses­sä säilytyspussissa.

Sisäl­tää seu­raa­vat Clim­bing Tech­no­lo­gy varusteet:
Work Tec 140 putoa­mis­suo­jain­ko­ko­val­jaat S‑M tai L‑XL
Waist Tec työ­ase­moin­ti­vyö S‑M tai L‑XL
Finch Shel­ter sää­det­tä­vä 2 m lii­tos­köy­si sul­ku­ren­kaal­la ja 22 mm kiinnittimellä
Flex ABS 140 Combi‑Y stretch nykäyk­sen­vai­men­nin­lii­tos­köy­si 180 cm
Pil­lar Steel SG luk­ko­sul­ku­ren­gas terästä
Loop Ankor ank­ku­ri­nau­ha­lenk­ki 100 cm
Car­ry Bag — kul­je­tus­pus­si tunnistetietoikkunalla

Mak­si­mie­li­ni­kä: Kui­tu­tuot­teet 12 vuot­ta (= 2 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä), metal­lio­sat rajoit­ta­ma­ton. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Lisätiedot

Paino 4,81 kg
Mitat 200 × 200 × 350 cm