Spar­row Rescue Kit 20m

Tuotetunnus (SKU): 2K64602000CTSTD Osasto:

Kuvaus

Käyt­tö­val­mis pelas­tus­pak­kaus kor­kean­pai­kan­työs­ken­te­lyyn. Mah­dol­lis­taa max. 150 kg taa­kan las­ke­mi­sen. Aina val­mii­na nope­aan toi­min­taan. Suun­ni­tel­tu sekä suo­ra­pe­las­tus­val­miu­teen (rope access köy­si­työs­ken­te­ly­ti­lan­tees­ta) että epä­suo­raan pelas­ta­mi­seen (katol­ta, tik­kail­ta tai raken­nus­te­li­neel­tä hen­ki­lön help­poon las­ke­mi­seen). Help­po­käyt­töi­syy­den ansios­ta sovel­tuu sekä työ­maal­le työ­pa­rin pelas­ta­mi­seen että pelas­tus­lai­tos­ten tar­pei­siin. Las­keu­tu­mis­lait­teen auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­van kah­van ansios­ta käyt­tä­jä pys­tyy hel­pos­ti kont­rol­loi­maan köy­den nopeut­ta pelas­tuk­sen aika­na ja pysäyt­tä­mään tilan­teen tarvittaessa.

Voi­daan käyt­tää yhdes­sä CT Up You Go, Lif­ty, Lif­ty X6 nos­to­tal­jan (ei sis.) kans­sa, kun halu­taan lisäk­si teho­kas nostomahdollisuus.

Pak­kaus on val­miik­si kasat­tu kulu­tus­kes­tä­vään CT Car­rier PVC säk­kiin. Orans­sin värin ansios­ta sen erot­taa sel­keäs­ti muis­ta varus­teis­ta ja olka­vii­lek­kei­den ansios­ta kan­ta­mi­nen on help­poa. Sisäl­tää seu­raa­vat CT varus­teet: Loop Ankor ank­ku­ri­nau­ha­lenk­ki 120 cm, Pil­lar TG luk­ko­sul­ku­ren­gas auto­maat­ti­lu­ki­tuk­sel­la x2, Spar­row las­keu­tu­mis­lai­te, 11 mm köy­si teh­das­pää­te­tyil­lä lenkeillä.

Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Mak­si­mie­li­ni­kä: Metal­li­tuot­teil­la rajoit­ta­ma­ton, kui­tu­tuot­teil­la 12 vuot­ta (=2 vuot­ta säi­ly­tys­tä + 10 vuot­ta köyttöä).

Saa­ta­vil­la köy­den pituuk­sil­la: 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 100 m.

Nopein tapa irrot­taa pelas­tet­ta­va omas­ta putoa­mis­suo­jain­jär­jes­tel­mäs­tään CT Spar­row Rescue Kit varaan on käyt­tää CT Rope Cut­ter köy­si­pih­te­jä (tuo­te­koo­di 3V79101CTSTD, ei sis.).

Tie­toa lainsäädännöstä:
Työ­tur­val­li­suus­la­ki 45§ Pelas­tus­vä­li­neet: ”Työ­paik­ka on työ­olo­suh­tei­den niin edel­lyt­täes­sä varus­tet­ta­va tar­peel­li­sil­la pelas­tau­tu­mis­lait­teil­la. Työn­te­ki­jöil­le on annet­ta­va tar­peel­li­set ohjeet lait­tei­den ja väli­nei­den käytöstä.”

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus raken­nus­työn tur­val­li­suu­des­ta tar­ken­taa Työ­tur­val­li­suus­la­kia: 78§ Eri­tyis­mää­räyk­set köy­sien varas­sa työs­ken­te­lys­sä ja liik­ku­mi­ses­sa koh­ta 6: ”Työn­te­ki­jäl­le on annet­ta­va työs­ken­te­lyn edel­lyt­tä­mä asian­mu­kai­nen eri­tyi­nen opas­tus ja ohjeet, joi­hin sisäl­ty­vät eri­tyi­ses­ti tie­dot pelas­tus­me­ne­tel­mis­tä; lisäk­si on var­mis­tet­ta­va, että työ osa­taan ohjei­den ja kir­jal­lis­ten suun­ni­tel­mien mukaisesti.”