Silium+ suo­ja­la­sit CSP

Tuotetunnus (SKU): SILPCSP Osasto:

Kuvaus

Erit­täin laa­jan pano­raa­ma­nä­ky­män tar­joa­vat PLA­TI­NUM-pin­noi­te­tuil­la CSP-lins­seil­lä varus­te­tut suo­ja­la­sit työ­käyt­töön. Ihan­teel­li­set lasit kun lii­ku­taan pal­jon ulko- ja sisä­ti­lo­jen valais­tuso­lo­suh­tei­den välil­lä ja samal­la altis­tu­taan läm­pö­ti­la­muu­tok­sil­le. Sovel­tuu myös lii­ken­tees­sä aja­mi­seen. Bi-mate­ri­aa­lis­ta val­mis­tet­tu tyy­li­käs ja erit­täin kaa­re­va kehys. Lit­tei­den ja suo­rien san­ko­jen ansios­ta mai­nio mal­li käy­tet­tä­väk­si kup­pi­mal­lis­ten kuu­los­uo­jain­ten alla, moni­pis­te­hih­nas­tol­la varus­tet­tu­jen työ­ky­pä­rien hih­no­jen alla ja mm. moot­to­ri­pyö­rä­ky­pä­rien kans­sa. San­ko­jen ohuu­den ansios­ta kuu­los­uo­jain­ten vai­men­nus­ky­ky ei juu­ri­kaan heik­ke­ne ja pit­kä­ai­kai­nen­kin yhteis­käyt­tö on miel­lyt­tä­vää. Sää­det­tä­vä, luis­ta­ma­ton nenäsilta.

Suo­jaa sil­miä aurin­gon hai­tal­li­sil­ta säteil­tä ja mata­lae­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta vaa­roil­ta (6 mm 0,86 g metal­li­kuu­la 45 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä käyttölämpötiloissa.

Huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut ja naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut lins­sit, jois­sa pin­noi­te ylit­tää huo­mat­ta­vas­ti luok­ka N ja luok­ka K tes­ti­me­ne­tel­mien vaa­ti­muk­set. Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sien optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyttöön.

CSP-lins­sin (Com­fort Sen­si­ti­vi­ty Percep­tion) edut:
— Ehkäi­see häi­käis­ty­mis­tä kun siir­ry­tään nopeas­ti sisä­ti­lois­ta ulos kirk­kaam­piin olosuhteisiin
— Tekee käyt­tä­jän toi­min­nas­ta tehok­kaam­paa ja tarkempaa
— Yhdis­tää kirk­kaan lins­sin ja sävy­te­tyn lins­sin edut yhteen tuotteeseen
— Suo­dat­taa tehok­kaas­ti sil­mil­le hai­tal­lis­ta sinis­tä valoa (52 %)

PLA­TI­NUM-pin­noit­teen edut:
— Erin­omai­nen suo­ja huur­tu­mis­ta vas­taan tur­va­ten hyvän näkö­ky­vyn vaih­te­le­vis­sa olosuhteissa
— Kes­tää erin­omai­ses­ti mekaa­nis­ta kulu­tus­ta ehkäis­ten naar­mu­jen muodostusta
— Puh­dis­tuk­sen kes­tä­vä (puh­dis­tus vesi & saip­pua ‑yhdis­tel­mäl­lä tai Bollé Safe­ty B‑Clean tuotteilla)
— Pysy­väs­ti molem­mil­la puo­lil­la linssejä
— Paran­taa työ­te­hoa, työ­tur­val­li­suut­ta, suo­ja­la­sien luo­tet­ta­vuut­ta ja käyttömukavuutta
— Suo­si­tel­ta­va valin­ta moni­puo­li­seen yleis­käyt­töön sekä kuu­miin ja kos­tei­siin työ­oloi­hin sekä hikeä nos­tat­ta­viin töihin

Tek­ni­set tiedot:
Kehys­mer­kin­tä: EN166 FT CE
Lins­si­mer­kin­tä: 5–1.4 1 FT KN CE
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z94.3
Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sin pak­suus: 2,3 mm
Kaa­re­vuus­luok­ka: 11
UVA/UVB suo­ja: 99,99 %
San­ko­jen mate­ri­aa­li: Polykarbonaatti/TPR (Ther­mo Plas­tic Rubber)
Pai­no: 21 g

Lisätiedot

Paino 0,027 kg