Sharp Gel kuu­lon­suo­jain päälakisanka

Tuotetunnus (SKU): 34e87fe48f9a Osasto:

Kuvaus

Ladat­ta­va san­ka­mal­li­nen kuu­lon­suo­jain Blue­tooth Mul­ti­Point ‑yhtey­del­lä, FM-radiol­la ja taso­ra­joit­tei­sel­la Ambient Sound ‑toi­min­nol­la. Kor­kea­luok­kai­nen mal­li gee­li­peh­mus­teil­la vaa­ti­vaan ammat­ti­käyt­töön mm. teol­li­suu­den ja raken­nusa­lan tar­pei­siin. Suun­ni­tel­tu tehos­ta­maan työs­ken­te­lyä ja mah­dol­lis­ta­maan jat­ku­va yhtey­den­pi­to mui­den työ­po­ru­kan jäsen­ten kans­sa, myös ryh­mä­kes­kus­te­lu­jen kaut­ta. Nopea USB‑C lataus.

Gee­li­peh­mus­teet tar­joa­vat erin­omai­sen käyt­tö­mu­ka­vuu­den, istu­vuu­den, tii­vey­den ja on ihan­teel­li­nen valin­ta kun käy­te­tään sil­mä­la­se­ja, san­ka­mal­li­sia suo­ja­la­se­ja tai naa­mio­mal­li­sia sil­mien­suo­jai­mia kuu­lon­suo­jain­ten kanssa.

Taso­ra­joit­tei­nen Ambient Sound ‑elekt­ro­niik­ka vali­koi ympä­ris­tön äänis­tä tär­keät, kuten puheen, varoi­tus­sig­naa­lit, lähes­ty­vän tru­kin äänet ja ohjeet sel­keäs­ti ilman häi­rit­se­vää taus­ta­ko­hi­naa. Uusi erot­te­lu­tek­no­lo­gia aut­taa kuu­le­maan nime­no­maan halu­tut äänet sel­keäs­ti. Näin ollen suo­jain ei eris­tä käyt­tä­jää ympä­ris­tös­tään paran­taen työ­tur­val­li­suut­ta. Ääni­ra­joi­tin rajoit­taa hai­tal­li­sen melun tur­val­li­sel­le tasolle.

Blue­tooth-Mul­ti­Point ‑yhtey­den ansios­ta voit per­so­noi­da input ja out­put ääni­läh­teet. Yhdel­lä napin pai­nal­luk­sel­la voit vali­ta FM-radion, Blue­tooth-yhtey­den tai Ambient Sound-tilan. Blue­tooth Mul­ti­Point tar­jo­aa käyt­töö­si vaik­ka strea­ma­tun (A2DP) soit­to­lis­tan tai ääni­kir­jan puhe­li­mes­ta­si, tai voit kom­mu­ni­koi­da työ­ka­ve­rei­den, tii­mien tai asiak­kai­den kans­sa. Voit kyt­keä samaan aikaan kak­si eri puhe­lin­ta, tai yhden puhe­li­men ja yhden kak­si­suun­tai­sen radio­pu­he­li­men (HSP HFP). Kor­kea­luok­kai­nen äänen­tois­to takaa miel­lyt­tä­viä kuun­te­lu­het­kiä ja nap­pien pai­na­mi­nen on help­poa myös käsi­neet kädes­sä, ja Voice Feed­back ‑toi­min­to antaa sel­keän puhe­pa­laut­teen sii­tä mitä nap­pia on pai­net­tu. Radio­ka­na­vat voi tal­len­taa muistipaikkoihin.

Integroi­tu Slim Design mik­ro­fo­ni ja anten­ni ovat molem­mat täy­sin integroi­tui­na kupu­jen sisäl­lä, joka vähen­tää taker­tu­mi­sen mahdollisuutta.

Leveä pää­pan­ta tuu­let­tu­val­la peh­mus­teel­la on miel­lyt­tä­vä käyt­tää kai­ken­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa. Tila­vat kuvut tar­joa­vat kor­vil­le tilaa. Peh­mei­den tii­vis­te­ren­kai­den ansios­ta suo­jain on miel­lyt­tä­vä käyt­tää pit­kiä­kin aiko­ja. Integroi­tu li-ion akku tar­jo­aa useak­si työ­päi­väk­si käyt­tö­ai­kaa lataus­ten välil­lä ja auto­maat­ti­nen vir­ran­kat­kai­su ehkäi­see tar­koi­tuk­set­to­man akun tyh­je­ne­mi­sen. Akun kapa­si­teet­ti 2000 mAh. Käyt­tö­ai­ka-arvio n. 36 h. 60 minuu­tin lataa­mi­nen antaa n. 8 h käyt­tö­ai­kaa. Kupu­jen mate­ri­aa­li eri­tyi­sen iskun­kes­tä­vä ABS. Pai­no 428 g. H=35 dB, LM=26 dB, L=19 dB. SNR 29 dB. IP44. Vakio­mal­li­nen USB‑C lataus­joh­to sisäl­tyy toimitukseen.

Ser­ti­fioin­ti: CE EN 352–1:2002, EN 352–3:2002, EN 352–4/A1:2005 ja EN 352–8:2008, IEC 62368–1 (EN 62368–1+A11), IEC 62133–2:2017 ja 2014/53/EU. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 2 vuot­ta. Val­mis­tus­maa Ruotsi.

Saa­ta­vil­la ole­vat lisä­va­rus­teet ja vaihto-osat:
60126‑S Sharp Boom Mic mik­ro­fo­ni­puo­mi (suo­si­tel­ta­va lisä­va­rus­te melui­sim­piin ympä­ris­töi­hin. IP67)
60051‑S Hygie­ne Kit Sharp Gel (Sili­ko­ni­gee­li PVC-pinnalla)
60125‑S Sharp Head­band tekstiilipanta

Lisätiedot

Paino 0,746 kg