Rush+ suo­ja­la­sit CSP

Tuotetunnus (SKU): RUSHPCSP Osasto:

Kuvaus

Urhei­lul­li­sen muo­toi­lun ja laa­jan pano­raa­ma­nä­ky­män tar­joa­vat PLA­TI­NUM-pin­not­tei­set san­ka­mal­li­set suo­ja­la­sit CSP-lins­seil­lä työ­käyt­töön. Suo­si­tel­ta­va mal­li sisä- ja ulkoilmakäyttöön.

Kor­kea­luok­kai­nen optiik­ka, keveys ja moder­ni muo­toi­lu tar­joa­vat käyt­tö­mu­ka­vuut­ta, ja ylhääl­tä käyt­tä­jää koh­den tai­pu­vat lins­sit lasit tar­joa­vat lisä­suo­jaa myös ylhääl­tä tule­vil­ta uhkil­ta. Muo­toon vale­tut san­gat ovat tai­pui­sat ja hyvin istu­vat. San­gois­sa pitä­vä non-slip pin­noi­te, jon­ka ansios­ta lasit pyvy­vät pääs­sä vai­keis­sa­kin työ­asen­nois­sa ja aktii­vi­ses­sa liik­ku­mi­ses­sa. Sää­det­tä­vät ja peh­meät nenätyynyt.

Suo­jaa sil­miä UV-säteil­tä ja mata­lae­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta vaa­roil­ta (6 mm 0,86 g metal­li­kuu­la 45 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä läm­pö­ti­lois­sa. Huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut ja naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut lins­sit, jois­sa pin­noi­te ylit­tää huo­mat­ta­vas­ti luok­ka N ja luok­ka K tes­ti­me­ne­tel­mien vaa­ti­muk­set. Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sien optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyttöön.

CSP-lins­sin (Com­fort Sen­si­ti­vi­ty Percep­tion) edut:
— Ehkäi­see häi­käis­ty­mis­tä kun siir­ry­tään nopeas­ti sisä­ti­lois­ta ulos kirk­kaam­piin olosuhteisiin
— Tekee käyt­tä­jän toi­min­nas­ta tehok­kaam­paa ja tarkempaa
— Yhdis­tää kirk­kaan lins­sin ja sävy­te­tyn lins­sin edut yhteen tuotteeseen
— Suo­dat­taa tehok­kaas­ti sil­mil­le hai­tal­lis­ta sinis­tä valoa (52 %)

PLA­TI­NUM-pin­noit­teen edut:
— Erin­omai­nen suo­ja huur­tu­mis­ta vas­taan tur­va­ten hyvän näkö­ky­vyn vaih­te­le­vis­sa olosuhteissa
— Kes­tää erin­omai­ses­ti mekaa­nis­ta kulu­tus­ta ehkäis­ten naar­mu­jen muodostusta
— Puh­dis­tuk­sen kes­tä­vä (puh­dis­tus vesi & saip­pua ‑yhdis­tel­mäl­lä tai Bollé Safe­ty B‑Clean tuotteilla)
— Pysy­väs­ti molem­mil­la puo­lil­la linssejä
— Paran­taa työ­te­hoa, työ­tur­val­li­suut­ta, suo­ja­la­sien luo­tet­ta­vuut­ta ja käyttömukavuutta
— Suo­si­tel­ta­va valin­ta moni­puo­li­seen yleis­käyt­töön sekä kuu­miin ja kos­tei­siin työ­oloi­hin sekä hikeä nos­tat­ta­viin töihin

Tek­ni­set tiedot:
Kehys­mer­kin­tä: EN166 FT CE
Lins­si­mer­kin­tä: 5–1.4 1 FT KN CE
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z93.3
UVA/UVB suo­ja: 99,99 %
Pai­no: 26 g

Saa­ta­vil­la seu­raa­vat lisävarusteet:
RUSH­KITFS: Tuu­le­tet­tu vaah­to­muo­vi­ke­hys + pää­pan­ta yhdistelmäpakkaus
RUSH­KITS: Pääpanta

Tie­dok­si: Rush+ voi­daan myös teh­das­ti­lauk­se­na kus­to­moi­da toi­vei­den mukai­ses­ti (san­gan värit ja logo­mer­kin­tä san­kaan tai lins­siin. Kus­to­moin­nin mini­ti­laus­mää­rä 1200 kpl).

Lisätiedot

Paino 0,036 kg (kilogramma)