Relaxed-fit riip­pu­tas­ku­far­kut

Osastot: , Avainsana tuotteelle

Kuvaus

EKO­LO­GI­SET UNI­SEX RELAXED-FIT FAR­KUT OVAT REN­TO JA VAS­TUUL­LI­NEN VALINTA

 

Nämä eko­lo­gi­set ja ren­not relaxed-fit far­kut on suun­ni­tel­tu ren­toon käyt­töön ja nii­tä voi­kin kuvail­la fark­ku­kan­kaas­ta vamis­te­tuik­si col­le­ge­housuik­si. Jokai­nen pari näi­tä mus­ta-har­mai­ta ja eko­lo­gi­sia uni­sex relaxed-fit design­fark­ku­ja on ulko­näöl­tään uniik­ki yksi­lö, joten mal­lien puke­mat far­kut ovat vain esi­merk­ke­jä fark­ku­tilk­ku­jen sijoit­te­luis­ta. Fark­ku­til­kut on tikat­tu toi­siin­sa Per­ma Core 75 — veto­lu­juut­ta kes­tä­väl­lä langalla.

Ennen val­mis­tuk­sen aloit­ta­mis­ta kaik­ki kier­rä­tet­ty denim desin­fioi­daan. Sit­ten van­hat far­kut laji­tel­laan, paloi­tel­laan, sau­mu­roi­daan ja koos­te­taan uudek­si ja unii­kik­si kier­rä­tys­kan­kaak­si. Fark­ku on mate­ri­aa­li­na erit­täin kes­tä­vää, mikä mah­dol­lis­taa sen kier­rä­tyk­sen, uusio­käy­tön ja uuden tuot­teen koos­ta­mi­sen paloista.

TILK­KU­FAR­KUT ELI PALA­PAIK­KA­FAR­KUT OVAT MUODISSA

- Kier­rä­tys ja vas­tuul­li­nen pukeu­tu­mi­nen saa­pui fark­ku­muo­tiin. Tren­dik­käät far­kut koo­taan nyt pala­sis­ta, jois­ta syn­tyi upeat design-tilkkufarkut.

- Help­po ja nopea tapa vali­ta far­kuis­ta oikea koko netis­sä sovit­ta­mat­ta: Valit­se fark­ku­jen koko lan­tio­nym­pä­ryk­se­si osoit­ta­man koon perus­teel­la (ks. koko­tau­luk­ko 1, joka löy­tyy tuo­te­ku­vis­ta). Aivan koko­tau­lu­kon raja­pin­nal­la kan­nat­taa vali­ta relaxed-fit far­kuis­sa isom­pi koko. Koko­tau­lu­kon mukaan vali­tut housut jää­vät var­ta­lol­le­si muka­van ren­noik­si. Jos haluat vie­lä isom­mat housut, valit­se roh­keas­ti astet­ta isom­pi housukoko.

- Kor­kea vyö­tä­rö. Vyö­tä­rön kor­keus mitat­ta­vis­sa haa­ra­sau­mas­ta (ks. koko­tau­luk­ko 2). Vyö­tä­röl­lä napa­koit­ta­va kumi­nau­ha, mikä mah­dol­lis­taa fark­ku­jen istu­vuu­den useam­mal­le eri var­ta­lo­tyy­pil­le. Vyö­tä­rö­kai­ta­leel­la sol­mit­ta­va vötä­rö­nyö­ri. Etu­tas­kut. Ei taka­tas­ku­ja eikä vetoketjua.

- Fark­ku­jen mal­li muka­van ren­to ja löy­sä, jaloil­le liik­ku­ma­va­raa anta­va. Kan­gas antaa myös hiu­kan jous­toa, joten mate­ri­aa­li ei ole jäyk­kää. Far­kut sisäl­tä­vät sekä jous­ta­vaa strech-deni­miä, että jäyk­kää farkkua.

- Kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta koos­te­tut fark­ku-col­la­ge­housut ommel­laan kah­des­ta kan­gas­kap­pa­lees­ta; vasem­mas­ta ja oikeas­ta lah­je­kap­pa­lees­ta, jol­loin ainut sau­ma on haa­ra- & sisä­lah­je­sau­ma. Ulko­sau­man pois­jät­tä­mi­sel­lä taa­taan kuvion sau­ma­ton jat­ku­vuus rei­den ulko­syr­jäl­lä. Lah­keis­sa napa­koit­ta­vat kuminauhat.

- Kier­rä­tet­ty fark­ku on asiak­kai­den käyt­tö­ko­ke­muk­sien perus­teel­la todet­tu ihoa vas­ten iha­nan peh­meäk­si ja muka­vak­si materiaaliksi.

- Far­kut sopii niin ren­toon kotoi­luun kuin esi­mer­kik­si urheiluharrastuksiinkin.

Val­mis­tet­tu suo­ma­lai­so­mis­tei­ses­sa ja suo­ma­lai­sen val­vo­mas­sa ompe­li­mos­sa Puo­las­sa, Euroo­pan teks­tii­li­teol­li­suu­den sydä­mes­sä, vas­tuul­li­sin ja eet­ti­sin tuo­tan­to­me­ne­tel­min. Ompe­li­joil­la ter­veel­li­set ja tur­val­li­set tuo­tan­to-olot, jot­ka suo­ma­lai­so­mis­tei­suus mahdollistaa.