Rai­ti­sil­ma­pu­hal­lin Scott Proflow 2 SC 160 L/min

Raitisilmapuhallin Scott Proflow2 SC 160 L/min. Automaattinen virtauksen säätö. Akun varauksen näyttö ja hälytysääni.

Letku ja suodattimet eivät sisälly pakettiin.

Kuvaus

Rai­ti­sil­ma­pu­hal­lin Scott Proflow2 SC 160 L/min

Scott Safe­ty on tuo­nut mark­ki­noil­le Proflow SC:stä kehi­te­tyn uuden Proflow 2 SC 160 ‑rai­ti­sil­ma­pu­hal­ti­men, jon­ka vir­taus­ar­vo on 160 l/min. Proflow 2 SC 160:n suu­rem­pi vir­taus­ar­vo ja laa­ja vali­koi­ma uusia kas­vo-osia ja tar­vik­kei­ta takaa­vat erin­omai­sen käyt­tö­mu­ka­vuu­den. Scott Proflow 2:n ennes­tään tut­tu elekt­ro­ni­nen ilma­noh­jaus mukau­tuu auto­maat­ti­ses­ti hen­gi­tys­vas­tuk­sen mukaan pitäen ilman­vir­tauk­sen miel­lyt­tä­vä­nä. Auto­maat­ti­nen käyt­tö­tie­to­jen kir­jaus mah­dol­lis­taa huol­ta­mi­sen tar­kas­ti tar­pei­den mukaan. Häly­tys­jär­jes­tel­mä var­mis­taa käyt­tä­jän tur­val­li­suu­den, lai­te näyt­tää akun varaus­ti­lan­teen ja suo­dat­ti­men täyt­ty­mi­sas­teen sekä hälyt­tää, kun lataa­mi­nen tai suo­dat­ti­men vaih­ta­mi­nen on ajan­koh­tais­ta.

Omi­nai­suu­det

Ilma­mää­rä: Mini­mi 160 l/min, auto­maat­ti­nen vir­tauk­sen sää­tö esim. suo­dat­ti­mien tuk­keu­tues­sa tai suo­da­tin­tyyp­piä vaih­det­taes­sa
Akun toi­min­ta-aika: 6–10 tun­tia yhdel­lä latauk­sel­la riip­puen suo­dat­ti­mes­ta ja kas­vo-osas­ta
Latausai­ka: 6 tun­tia, auto­maat­ti­nen yllä­pi­to­la­taus. Lataus­lai­te voi­daan pitää kyt­ket­ty­nä säi­ly­tyk­sen ajan
Tila­näy­töt: Akun varaus­ti­la, hiuk­kas­suo­dat­ti­mien tuk­keu­tu­mi­nen.
Häly­tyk­set: Ääni­hä­ly­tys, kun akun käyt­tö­ai­kaa jäl­jel­lä 15 min.
Akku: NiMH 9,6 V/4,5 Ah
Suih­ku- ja pöly­tii­veys: IP54S IEC 60529
Pai­no: 1,44 kg ilman suo­dat­ti­mia ja kas­vo-osaa
Ääni­ta­so: Käyt­tö­läm­pö­ti­la: ‑10 oC … +50 oC

Pak­kauk­ses­sa: Puhal­lin, akku, lataus­lai­te ja vyö. Tilaa let­ku, kas­vo-osa ja suo­dat­ti­met erik­seen. Kuvan let­ku ja suo­dat­ti­met eivät sisäl­ly hin­taan.

Sovel­tu­vat Pro 2000 suo­dat­ti­met:
PSL hiuk­kas­suo­da­tin (=PF10 P3)
A‑PSL yhdis­tet­ty suo­da­tin
ABEK-PSL yhdis­tet­ty suo­da­tin

Van­hat Proflow-let­kut eivät sovel­lu lii­tet­tä­väk­si tähän puhal­ti­meen.

Lisää Scott Safe­tyn tuot­teis­ta osoit­tees­ta www.scottsafety.com/fi.