Plas­ma AQ kypä­rä keltainen

Tuotetunnus (SKU): WHE00008-202 Osasto:

Kuvaus

Erit­täin kevyt, vain 390 g pai­na­va tuu­le­tet­tu työ­ky­pä­rä moni­pis­te­hih­nas­tol­la. Erin­omai­sen istu­vuu­den, käyt­tö­mu­ka­vuu­den ja hel­pon lisä­va­rus­te­lii­tet­tä­vyy­den tar­joa­va ergo­no­mi­nen mal­li, jon­ka sää­tä­mi­nen onnis­tuu yhdel­lä kädellä.

Suun­ni­tel­tu teol­li­suu­teen, raken­nusa­lal­le, jne. Sovel­tuu myös ahtai­siin tiloi­hin, asfalt­ti­töi­hin sekä mui­hin syket­tä­kin nos­tat­ta­viin töi­hin mis­sä tulee kuuma.

Yhteen­sä 10 tuu­le­tusauk­koa edes­sä, sivuil­la ja taka­na. Tuu­le­tusau­kois­sa alu­mii­ni­nen AirGrid verk­ko, jon­ka tiheä raken­ne estää mm. lumen, lian ja pölyn tun­keu­tu­mi­sen kypä­rän sisään. Sisä­osan ken­no­ra­ken­ne tar­jo­aa huo­mat­ta­vas­ti hih­na­ra­ken­tei­sia kypä­riä parem­mat iskun­vai­men­nuso­mi­nai­suu­det, ja ilma­ka­na­vat ken­non ja kuo­ren välis­sä paran­ta­vat käyt­tö­mu­ka­vuut­ta. Kypä­rään voi­daan kiin­nit­tää usei­ta eri­lai­sia sil­mien- ja kas­vo­jen­suo­jai­mia. Integroi­dut poik­keuk­sel­li­sen help­po­käyt­töi­set kiin­nik­keet otsa­va­lai­si­men kiin­nit­tä­mi­sek­si otsa­pan­nal­la, ja edes­sä pidi­ke pitää valai­si­men oikeal­la pai­kal­laan. Kuu­los­uo­jai­na­dap­te­rit kiin­ni­tet­tä­vis­sä sivuille.

Hih­nas­to pitää kypä­rän pääs­sä vai­keis­sa­kin työ­asen­nois­sa, ja tar­jo­aa erin­omai­sen käyt­tö­mu­ka­vuu­den. Nis­kas­sa käsi­neet­kin kädes­sä käy­tet­tä­vä sää­tö­pyö­rä 51–63 cm pään ympä­rys­mi­tal­le. Kypä­räs­sä ei ole työs­ken­te­lyä hait­taa­vaa, nis­kaa rasit­ta­vaa ja näkö­kent­tää rajoit­ta­vaa lip­paa, eikä raken­tei­siin taker­tu­vaa jäy­kis­te­kou­rua. Leu­ka­hih­nas­sa Ring To Hook ‑lenk­ki, jon­ka avul­la kypä­rän voi kiin­nit­tää työ­vaa­te­tuk­seen tai varus­te­rep­puun, kun se ei ole pääs­sä. Peh­mus­teet tek­nis­tä 2DRY mate­ri­aa­lia, joka siir­tää tehok­kaas­ti kos­teut­ta tar­jo­ten muka­vuut­ta koko työ­päi­vän ajak­si, ja kui­vuu erit­täin nopeasti.

Kask kypä­rät tar­joa­vat hyvän yhteen­so­pi­vuu­den mui­den suo­jain­ten kans­sa. Suo­si­tel­ta­va valin­ta esim. puo­li­naa­ma­ri­mal­lis­ten GVS Elip­se hen­gi­tys­suo­jain­ten ja Bollé Safe­ty sil­mien­suo­jain­ten kans­sa käytettäväksi.

Tes­tat­tu suo­jaa­maan pää­tä seu­raa­vien tes­ti­me­ne­tel­mien mukaisesti:
EN397 stan­dar­din pakol­li­set vaatimukset:
5.1.1. Putoa­van yksit­täi­sen esi­neen aiheut­ta­man iskun­vai­men­nuk­sen osal­ta (5 kg 1 m korkeudelta)
5.1.2. Kypä­rään tun­keu­tu­van yksit­täi­sen esi­neen osalta
5.1.3. Lie­kin­kes­tä­vyy­den osalta
5.1.4. Leu­ka­hih­nan aukea­mi­sen osal­ta pysyy kiin­ni 15 daN (kg) nykäi­sys­tä ja auke­aa vii­meis­tään 25 daN (kg) nykäisystä
EN397 stan­dar­din vapaa­eh­toi­set vaatimukset:
5.2.1. Kyl­mis­sä läm­pö­ti­lois­sa suo­jaa­vuu­den osal­ta (-30C)
5.2.4. Sivu­pu­ris­tuk­sen suo­jan osalta
5.2.5. Sulan metal­li­rois­keen suo­jan osalta

Täyt­tää EN12492 stan­dar­din pakol­li­set vaatimukset:
4.2.1.1 Yli met­rin kor­keu­del­ta putoa­vien esi­nei­den aiheut­ta­man iskun­vai­men­nuk­sen osal­ta (5 kg 2 m korkeudelta)
4.2.1.2 Edes­tä tule­vien isku­jen osal­ta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.3 Sivuil­ta tule­vien isku­jen osal­ta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.1.4 Takaa tule­vien isku­jen osal­ta (5 kg 0,5 m etäisyydeltä)
4.2.2 Kypä­rään tun­keu­tu­van useam­man esi­neen osal­ta (3 kg terä­vä pai­no 1 m kor­keu­del­ta 2x)
4.2.4 Tilt­taa­vuus­tes­tin osal­ta (10 kg putoa­va taak­ka repäi­see kypä­rän hel­mas­ta ylös­päin edes­tä ja takaa)

Mak­si­mie­li­ni­kä 10 vuot­ta. Kuo­ren mate­ri­aa­li: Poly­pro­py­lee­ni. Sisuk­sen mate­ri­aa­li HD Polys­ty­ree­ni. Pai­no: 390 g. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Ser­ti­fioin­ti: CE EN 397. Val­mis­tus­maa Italia.

Lisä­va­rus­teet ja tarvikkeet:
Plas­ma V2 Plus Visor kir­kas — sil­mien­suo­jain sor­mi­ruu­vi­kiin­ni­tyk­sel­lä (WVI00018-500)
Plas­ma V2 Plus Visor smo­ke — sil­mien­suo­jain sor­mi­ruu­vi­kiin­ni­tyk­sel­lä (WVI00018-510)
Plas­ma V2 Plus Visor pei­li — sil­mien­suo­jain sor­mi­ruu­vi­kiin­ni­tyk­sel­lä (WVI00018-520)
Plas­ma Full Face Visor kir­kas — koko­kas­vo­suo­jain sor­mi­ruu­vi­kiin­ni­tyk­sel­lä (WVI00003-500)
Plas­ma Full Face Visor smo­ke — koko­kas­vo­suo­jain sor­mi­ruu­vi­kiin­ni­tyk­sel­lä (WVI00003-510)
Plas­ma Full Face Visor pei­li — koko­kas­vo­suo­jain sor­mi­ruu­vi­kiin­ni­tyk­sel­lä (WVI00003-520)
Plas­ma Mesh Visor verk­ko­vii­sii­ri — koko­kas­vo­suo­jain ilman kiin­nik­kei­tä (WVI00006-)
Plas­ma Mesh Visor Car­rier — ylä­ke­hys verk­ko­vi­sii­rin kiin­nit­tä­mi­seen (WVI00005-)
Plas­ma Visor Car­rier Attach­ment 30mm — kiin­ni­ke­pa­ri visii­ril­le (WAC00008-)
Bollé Safe­ty B‑Clean Puh­dis­tus­a­se­ma visii­reil­le (B410)
Bollé Safe­ty Anti-Fog Kit huur­tu­mi­se­nes­to visii­reil­le (B200)
Hel­met Bag kul­je­tus­pus­si kypä­räl­le (WAC00026-)
Plas­ma nis­ka­suo­jus har­maa (WAC00020-)
Plas­ma nis­ka­suo­jus HI VIZ orans­si (WAC00024-)
Plas­ma hei­jas­tin­tar­rat hopea — havait­ta­vuu­den mak­si­moi­mi­sek­si (WAC00001-003)
Mer­kin­tä­tar­ra­sar­ja kypä­rän yksi­löin­tiä var­ten (WAC00018-)
Plas­ma AQ & HI VIZ sisä­peh­mus­teet (WPA00002-)

Plas­ma kuu­los­uo­jai­na­dap­te­ri­pa­ri (WAC00003-)
SC1 kuu­los­uo­jai­met vih­reä (WHP00004-)
SC2 kuu­los­uo­jai­met kel­tai­nen (WHP00005-)
SC3 kuu­los­uo­jai­met orans­si (WHP00006-)
Sor­din left/RIGHT FM Pro — radio­kuu­los­uo­jai­met 01-adap­te­ril­la (10108382‑S)
Sor­din left/RIGHT Cut Off Pro — taso­ra­joit­tei­set kuu­los­uo­jai­met 01-adap­te­ril­la (10111790‑S)
Sor­din left/RIGHT Dual Pro — taso­ra­joit­tei­set radio­kuu­los­uo­jai­met 01-adap­te­ril­la (10108386‑S)

Lupi­ne Pen­ta — otsa­va­lai­sin integroi­dul­la akul­la (i0750)
Lupi­ne Neo X2SC 900lm — otsa­va­lai­sin (i0850-002)
Lupi­ne Piko X4 SC 1900lm — otsa­va­lai­sin (i4150-202)
Lupi­ne Bli­ka X4SC 2100lm — otsa­va­lai­sin (i0150-102)
Lupi­ne FrontClick Hel­met Mount Set — kypä­rä­kiin­ni­ke­le­vy otsa­va­lai­si­mel­le (i1082)
Lupi­ne FastClick Dual­lock akku­pi­di­ke nis­kaan (i920)
Kask Win­ter Cap kypä­rä­na­lus­hup­pu (WPA00007-)
BUFF Pro­fes­sio­nal Under­hel­met — ohut kypä­rä­na­lus­pää­hi­ne (S‑M: 120234.999.20.00. L‑XL: 120234.999.30.00)
BUFF Pro­fes­sio­nal Cross­Tech Balacla­va — kypä­rä­hup­pu tuu­li­siin oloi­hin (S‑M: 124206.999.20.00, L‑XL: 124206.999.30.00)
BUFF Pro­fes­sio­nal Meri­no Wool Balacla­va — kypä­rä­hup­pu ohut­ta meri­no­vil­laa (111627.999.10.00)

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus (205/2009) raken­nus­työn tur­val­li­suu­des­ta, 13 luku 71§: “Raken­nus­työ­maal­la on käy­tet­tä­vä suo­ja­ky­pä­rää. Tar­vit­taes­sa kypä­rä on varus­tet­ta­va alus­hu­pul­la. Raken­nus­työs­sä on käy­tet­tä­vä työn ja työ­olo­suh­tei­den edel­lyt­tä­mää hen­ki­lö­koh­tais­ta sil­mien suo­jaus­ta. Työ­nan­ta­jan on annet­ta­va työn­te­ki­jöil­le käyt­töön suo­ja­la­sit niis­sä töis­sä, jois­sa on mer­kit­tä­vä silmätapaturmanvaara.

Tie­dok­si, Kask työ­ky­pä­rät tilat­ta­vis­sa myös yri­tyk­sen­ne logoil­la teh­das­mer­kat­tui­na ja halut­tu­na väri­nä. Minimitilausmäärät:
Vakio­vä­ri logo­tar­roi­tet­tui­na: 24 kpl
Vakio­vä­ri logo­pai­na­tet­tui­na: 100 kpl
Oma väri: 500 kpl