Pil­lar Pro TG sulkurengas

Tuotetunnus (SKU): 2C39800YLBCTSTD Osasto:

Kuvaus

Kuu­ma­taot­tu ovaa­lin muo­toi­nen alu­mii­ni­sul­ku­ren­gas Triplex Gate (työn­nä-kään­nä-avaa) ‑auto­maat­ti­lu­kit­tei­sel­la por­til­la ja vah­ven­ne­tuil­la mur­to­lu­juuk­sil­la. Erit­täin kevyt yleis­pä­te­vä mal­li, joka sovel­tuu moni­puo­li­seen käyt­töön putoa­mis­suo­jauk­ses­sa. Ano­di­soin­nil­la paran­ne­tun kor­roo­sio­kes­ton ja lujuu­den ansios­ta mal­lia voi suo­si­tel­la eri­tyi­ses­ti pelas­tus­käyt­töön ja mui­hin hyvin vaa­ti­viin oloi­hin. Auto­maat­ti­lu­ki­tuk­sen ansios­ta port­ti ei voi unoh­tua lukit­se­mat­ta, ja on hyvä valin­ta olo­suh­tei­siin, mis­sä sul­ku­ren­gas­ta ava­taan ja sul­je­taan useas­ti. Por­tin avau­ma 21 mm.

Ovaa­li on paras mah­dol­li­nen muo­to leveä­run­kois­ten metal­li­lait­tei­den, kuten tal­ja­pyö­rien, nousu­kah­vo­jen tai ete­ne­mi­sen myö­tä luk­kiu­tu­vien lait­tei­den kans­sa käy­tet­tä­väk­si tar­jo­ten hyvän pai­non­ja­kau­man ansios­ta tasai­sen kuormituksen.

Run­gon moder­ni pro­fii­li mah­dol­lis­taa suu­ren mur­to­lu­juu­den myös poi­kit­tais­suun­nas­sa ja suo­jaa pro­fii­lin sisäl­lä ole­via tun­nis­te­mer­kin­tö­jä kulu­mi­sel­ta. Paran­net­tu raken­ne suu­rim­man kulu­tuk­sen koh­dis­sa piden­tää varus­tei­den käyt­töi­kää. Catch-free port­ti on sileä ja ehkäi­see varus­tei­den tar­rau­tu­mi­sen (jota tapah­tuu nor­maa­lin kouk­ku­mai­sen por­tin kanssa).

Mur­to­lu­juu­det: Pituus­suun­taan 25 kN, port­tia vas­ten 12 kN, pituus­suun­taan port­ti avoi­me­na 7 kN. Pai­no: 73 g. Ulko­mi­tat: 110 mm x 64 mm. Täyt­tää Euroo­pan CE EN 362 ja EN12275 tyyp­pi B stan­dar­dien vaa­ti­muk­set ja on lisäk­si ser­ti­fioi­tu UIAA vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti. Yksit­täin tes­tat­tu 12 kN. Val­mis­tus­maa Ita­lia. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Mak­si­mie­li­ni­kä rajoittamaton.

Lisä­va­rus­teet:
CT Fix-Pro ase­moin­ti­tan­ko (6V8280001CTSTD)

Lisätiedot

Paino 0,105 kg
Mitat 25 × 85 × 160 cm