Pel­tor WS Alert XP kuu­le­va kuulonsuojain

 • FM-radiovastaanotin
 • Matkapuhelimen käyttö ja musiikin kuuntelu Stereo Bluetooth -yhteydellä
 • Patentoitu kaiutinjärjestelmä dynaamista äänentoistoa varten
 • Supernopea ja helppo asemanhaku
 • Muistipaikkatoiminto
 • Kuuleva toiminto (ympäristöäänet)
 • Äänenvoimakkuuden rajoitin ja annosmittari

Kuvaus

Kuu­le­va kuulonsuojain

Pel­tor WS Alert XP on kuu­le­va kuu­lon­suo­jain ään­tä vai­men­ta­val­la mik­ro­fo­nil­la, sekä uusim­mal­la Bluetooth-teknologialla.

Yhdis­tä­mäl­lä mat­ka­pu­he­li­me­si suo­jai­miin voit vas­taa­not­taa hands free ‑puhe­lui­ta kovan­kin melun kes­kel­lä ilman, että jou­dut lopet­ta­maan työs­ken­te­lyn. Varus­tet­tu ympä­ris­tö­mik­ro­fo­neil­la, FM-radiol­la, Auto Pai­ring ‑toi­min­nol­la, sekä jopa 73 tun­nin käyt­tö­ajal­la käyt­täes­sä­si puhe­lin­ta (suo­ra­tois­to ja puhelut).

Pel­tor WS Alert XP on uusi mal­li, joka seu­raa suo­sit­tua ja tun­net­tua mal­lia Pel­tor WS Alert. Uusi mal­li on päi­vi­tet­ty seu­raa­vin tavoin:

 • Uusin Blue­tooth­tek­no­lo­gia.
 • Päi­vi­tet­ty Blue­tooth-ohjel­mis­to takaa par­haan yhteen­so­pi­vuu­den mark­ki­noil­la ole­vien mat­ka­pu­he­lin­ten kanssa.
 • Pidem­pi akun­kes­to, Auto Pai­ring ‑toi­min­to, suu­rem­pi vai­men­nus sekä ohjel­mis­to, joka paran­taa ään­tä vai­men­ta­vaa toimintoa.
 • Uusi radio­pii­ri ja uusi anten­ni takaa­vat vakaan FM-radio­sig­naa­lin. Uusi radio­pii­ri tuo lisää suo­ri­tus­ky­kyä ja vakaam­man ja var­mem­man radio­sig­naa­lin vaa­ti­vis­sa ympäristöissä.
 • Uudet kuu­lok­keet, jois­sa 3M:n paten­toi­ma rat­kai­su tar­jo­aa mah­ta­van äänen­tois­ton var­sin­kin bas­so­taa­juuk­sil­la niin, että tie­dos­tos­ta, suo­ra­tois­to­na tai radios­ta kuun­te­le­ma­si musiik­ki pää­see todel­la oikeuksiinsa.

Päi­vi­te­tyn radio­pii­rin ansios­ta erit­täin herk­kä FM-radio. Blue­tooth-yhtey­del­lä voit puhua esteet­tö­mäs­ti mat­ka­pu­he­li­mes­sa tai kuun­nel­la musiik­kia suo­ra­tois­to­na. Kuu­losi on suo­jat­tu kai­kil­ta hai­tal­li­sil­ta äänil­tä, mut­ta yli­ver­tai­sen ympä­ris­tön­kuun­te­lu­toi­min­non avul­la voit kes­kus­tel­la vie­res­sä ole­vien hen­ki­löi­den kans­sa nor­maa­lil­la puheäänellä.

Hands­free-toi­min­to Blue­toot­hin kautta

Melui­san ympä­ris­tön ei tar­vit­se rajoit­taa yhtey­den­pi­toa mui­den kans­sa – edes työs­ken­te­lyn aika­na. Pel­tor WS Alert XP:n voi nopeas­ti ja hel­pos­ti yhdis­tää mat­ka­pu­he­li­meen Blue­toot­hin avul­la. Mat­ka­pu­he­lin­ta tar­vit­see vain säi­lyt­tää alle 10 met­rin pääs­sä, esim. tas­kus­sa. Elekt­ro­ni­nen ääni ilmoit­taa saa­pu­vas­ta puhe­lus­ta, ja vas­taa­mi­nen tapah­tuu vas­taus­pai­ni­ket­ta pai­na­mal­la. Tämän jäl­keen voit puhua esteet­tö­mäs­ti kes­keyt­tä­mät­tä työ­teh­tä­viä­si. Mah­dol­li­nen radion tai musii­kin äänen­voi­mak­kuus vai­me­nee automaattisesti.

Melu­vai­men­net­tu mik­ro­fo­ni suo­dat­taa ympä­ris­tön äänet pois niin, että voit puhua ja kuul­la oman ääne­si sel­keäs­ti ja kirk­kaas­ti ympä­ris­tön melu­ta­sos­ta riip­pu­mat­ta. Puhe­lun päät­tyes­sä musii­kin äänen­voi­mak­kuus palau­tuu automaattisesti.

Mark­ki­noi­den paras ympäristönkuuntelu

Kuu­los­uo­jai­met vai­men­ta­vat tehok­kaas­ti kai­ken vahin­gol­li­sen melun, mut­ta kuun­te­lu­toi­min­non avul­la kuu­let sel­keäs­ti ympä­ris­tön äänet ja voit kes­kus­tel­la lähel­lä ole­vien hen­ki­löi­den kans­sa kuu­los­uo­jai­mia nos­ta­mat­ta – samal­la väl­tät kuu­lon vau­rioi­tu­mis­ris­kin. Kaik­ki impuls­si­ää­net vai­me­ne­vat (maks. 82 dB), mut­ta heik­ko­ja ääniä vah­vis­te­taan niin, että havait­set ne jopa parem­min kuin ilman kuulosuojaimia.

Kuun­te­le musiik­kia suo­ra­tois­ton tai MP3-tiedostoina

Päi­vi­tet­ty Bluetooth®-tekniikka, voit kuun­nel­la musiik­kia suo­ra­tois­to­na ver­kos­ta (esim. Spo­ti­fy® tai iTu­nes®) joko mat­ka­pu­he­li­men tai tie­to­ko­neen kaut­ta. Tämä on yhtä help­poa kuin MP3-tie­dos­to­jen toistaminen.

Vakaa radio­vas­taan­ot­to

Pel­tor WS Alert XP:ssä on uusi paran­net­tu anten­ni sekä päi­vi­tet­ty radio­pii­ri, joka takaa erin­omai­sen FM-radio­sig­naa­lin. Radio­ka­na­via on help­po hakea help­po­käyt­töi­sil­lä sää­ti­mil­lä. Lisäk­si kuu­los­uo­jai­mes­sa on muis­ti­toi­min­to kana­vien pika­va­lin­to­ja varten.

Laa­duk­kaat kuulokkeet

Laa­duk­kaat kuu­lok­keet tois­ta­vat ste­reo­ää­nen tar­kas­ti tar­jo­ten täy­te­läi­sen ja miel­lyt­tä­vän ääni­ko­ke­muk­sen. Äänen­voi­mak­kuu­den voi nos­taa yli 82 dB:n vain lyhyek­si ajak­si, min­kä jäl­keen äänen­voi­mak­kuus vai­me­nee auto­maat­ti­ses­ti kuu­lon suojelemiseksi.

Omi­nai­suu­det

 • Blue­tooth-lii­tän­tä mat­ka­pu­he­li­meen puhe­lu­ja tai musii­kin kuun­te­lua varten
 • Dynaa­mi­set kuu­lok­keet tar­joa­vat täy­te­läi­sem­män ja miel­lyt­tä­väm­män äänikokemuksen
 • Nopea ja help­po radio­ase­mien haku
 • Muis­ti­toi­min­to radio­ase­mien pika­va­lin­to­ja varten
 • Elekt­ro­ni­nen ääni opas­taa käyttäjää
 • Akun lataus verk­ko­vir­ta­kaa­pe­lil­la tai USB-liitännästä
 • Uuden suku­pol­ven radio­pii­ri takaa opti­maa­li­sen FM-radiosignaalin
 • Väli­tön hai­tal­lis­ten impuls­si­ään­ten vaimennus
 • Kehit­ty­neen kuun­te­lu­toi­min­non avul­la kuu­let ympä­ris­tön äänet sel­keäs­ti ja voit kes­kus­tel­la nor­maa­lil­la puheäänellä
 • Kuun­te­lu­toi­min­toa voi käyt­tää saman­ai­kai­ses­ti puhe­lun tai musii­kin tai radion kuun­te­lun kanssa
 • Kak­sois­kuo­ri­ra­ken­ne suo­jaa elektroniikkaa
 • Akku­tyyp­pi: 2 x 1,2–1,5 V:n AA-paris­to (alka­li­pa­ris­tot tai NiMH-akut)
 • Takuu: 1 vuotta.
 • Vai­men­nus SNR – 29dB
 • Tuo­te­nu­me­ro MRX21A2WS6