Orbi­ter S taljapyörä

Tuotetunnus (SKU): 2P66000WF00CTST Osasto:

Kuvaus

Erit­täin teho­kas ja kevyt alu­mii­ni­nen tal­ja­pyö­rä hal­kai­si­jal­taan 40 mm väki­pyö­räl­lä. Suun­ni­tel­tu pelas­tusa­lan vaa­ti­vil­le ammat­ti­lai­sil­le. Sovel­tuu myös teol­li­suu­den tar­pei­siin, tiet­tyi­hin sport­ti­kii­pei­ly­so­vel­luk­siin jne. Suo­si­tel­ta­va valin­ta inten­sii­vi­seen käyt­töön ja isoil­le­kin kuor­mil­le kun halu­taan tehok­kuut­ta työs­ken­te­lyyn. Ehkä mark­ki­noi­den oste­tuin tal­ja­pyö­rä pelas­tusa­lal­le, ja alku­pe­räis­val­mis­ta­jan tekemänä.

Kään­ty­vät sivu­le­vyt mah­dol­lis­ta­vat köy­den asen­ta­mi­sen joka koh­das­ta. Sivu­le­vyt muo­toil­tu suo­jaa­maan köyt­tä kulu­mi­sel­ta uloim­pien koh­tien alueil­ta. Poik­keuk­sel­li­sen suu­ri­ko­koi­nen kiin­ni­tys­rei­kä mah­dol­lis­taa lähes min­kä tahan­sa muo­toi­sen kiin­nit­ti­men käyt­tä­mi­sen, ja sii­hen voi­daan kiin­nit­tää saman­ai­kai­ses­ti jopa kol­me sul­ku­ren­gas­ta. Suun­ni­tel­tu toi­mi­maan myös köysiradoilla.

Alu­mii­ni­set kor­roo­sion­kes­toa­no­di­soi­dut sivu­le­vyt ja väki­pyö­rä. Väki­pyö­räs­sä suo­jat­tu huol­to­va­paa kuu­la­laa­ke­roin­ti, jol­la saa­vu­te­taan erit­täin suu­ri 96 % tehok­kuus. Sovel­tuu käy­tet­tä­väk­si hal­kai­si­jal­taan enin­tään 13 mm köy­sien kans­sa. Mur­to­lu­juus: 32 kN (= 2 × 16 kN). Enim­mäis­työ­kuor­ma: 8 kN (= 2 × 4 kN). Mitat: 110 mm x 70 mm x 32 mm. Pai­no: 180 g. Ser­ti­fioin­nit: CE EN 12278 ja UIAA. Val­mis­tus­maa Ita­lia. Yksit­täin tes­tat­tu. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Mak­si­mie­li­ni­kä rajoittamaton.

Lisätiedot

Paino 0,208 kg
Mitat 40 × 95 × 105 cm