Kat­to­työ­pak­kaus Finch+ 15m M/L

Tuotetunnus (SKU): AK-15FP1 Osasto:

Kuvaus

Val­mis putoa­mis­suo­jain­pak­kaus tehok­kaa­seen työs­ken­te­lyyn ja putoa­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­seen. Sovel­tuu kat­to­töi­hin, lumen­pu­dot­ta­mi­seen ym. kor­kean­pai­kan­työs­ken­te­lyyn, mis­sä halu­taan var­mis­taa tur­val­li­set työs­ken­te­ly­olo­suh­teet putoa­mis­vaa­ral­li­sel­la alueella.

Tuot­teet on valit­tu siten että ne ovat mah­dol­li­sim­man help­po­käyt­töi­siä, nopei­ta ja vir­he­käy­tön mah­dol­li­suus on minimoitu:
Val­jaat on kaut­taal­taan peh­mus­tet­tu, ja pue­taan kuin housut. Pika­sol­jel­li­set jal­ka­len­kit tur­vain­di­kaat­to­reil­la teke­vät käy­tös­tä nope­aa. Putoa­mi­sen estä­vän jär­jes­tel­män tai las­keu­tu­mis­lait­teen kiin­ni­tys­pis­te lan­tio­vyön edes­sä. Putoa­mi­sen pysäyt­tä­vän jär­jes­tel­män kiin­ni­tys­pis­teet rin­nas­sa ja seläs­sä. Lan­tio­vyön sivuil­la kiin­ni­tys­pis­teet työ­ase­moin­tiin. Sää­det­tä­vään CT Finch+ lii­tos­köy­teen tukeu­tuen saa muka­van ja tehok­kaan työ­asen­non, ja sitä voi sää­tää sää­tö­lait­teen kah­van ansios­ta myös sii­hen koko pai­nol­la nojau­tuen. Finch+ on ser­ti­fioi­tu lii­tos­köy­dek­si, ank­ku­ri­pis­teek­si, elä­män­lan­gak­si ja las­keu­tu­mis­lait­teek­si, joten sitä voi­daan hyö­dyn­tää poik­keuk­sel­li­sen moni­puo­li­ses­ti ja yhdis­tää mui­hin varus­tei­siin. Myyn­ti­laa­tik­ko on samal­la putoa­mis­suo­jain­se­tin kul­je­tus- ja säilytyspakkaus.

Sisäl­tää seu­raa­vat CT — Clim­bing Tech­no­lo­gy varusteet:
1 kpl: CT Axess QR val­jaat 1‑koko (M‑L) tai 2‑koko (L‑XL)
1 kpl: CT Finch+ 15 m sää­det­tä­vä lii­tos­köy­si varus­tet­tu­na luk­ko­sul­ku­ren­kaal­la ja köysisuojalla
1 kpl: CT Pil­lar Pro TG alu­mii­ni­sul­ku­ren­gas Triplex auto­maat­ti­lu­ki­tuk­sel­la ja sileäl­lä Catch-free portilla
1 kpl: CT Loop Ankor 150 cm tuu­bi­mal­li­nen ank­ku­ri­nau­ha­lenk­ki tur­vain­di­kaat­to­ril­la. Ser­ti­fioi­tu myös liitosköydeksi.
1 kpl: SmartS­to­re säilytyslaatikko

Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.
Mak­si­mie­li­ni­kä: Kui­tu­tuot­teet 12 vuot­ta (= 2 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä), metal­li­tuot­teet rajoittamaton.

Pak­kauk­seen liit­ty­vä työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tus: Kat­to­työ­kou­lu­tus perus 3 h. Tuo­te­koo­di: VD6916BT (Snro 6414478)

Suo­sit­te­lem­me täy­den­tä­mään pak­kaus­ta seu­raa­vil­la varusteilla:
CT Rope Shield köy­si­suo­ja. Tuo­te­koo­di 6V811.
CT Aries Tree suo­ja­ky­pä­rä kor­keal­la tapah­tu­viin töi­hin. Tuo­te­koo­di 6X931.
CT Flex ABS 140 Com­bi Y‑L 180 cm stretch lii­tos­köy­si nykäyk­sen­vai­men­ti­mel­la ja isoil­la kiin­nit­ti­mil­lä. Mah­dol­lis­taa liik­ku­mi­sen tik­kai­ta tai mui­ta metal­li­ra­ken­tei­ta pit­kin. Tuo­te­koo­di: 7W920180.
CT Pil­lar Pro TG luk­ko­sul­ku­ren­gas Flex ABS lii­tos­köy­den liit­tä­mi­seen val­jai­siin. Tuo­te­koo­di: 2C398.
CT Hook Rest pidik­keet olka­hih­noi­hin Com­bi-kiin­nit­ti­miä var­ten. Tuo­te­koo­di: 6V522.
CT Finch Shel­ter 2 m sää­det­tä­vä lii­tos­köy­si työ­ase­moin­ti­vyöl­le. Tuo­te­koo­di: 7L92902.
— Beal Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 3,4 L. Tuo­te­koo­di: BSAC.TB.
— Beal Long Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 5 L. Tuo­te­koo­di: BSAC.TBL.

Lisätiedot

Paino 5,443 kg
Mitat 310 × 300 × 400 cm