Kas­vo­suo­ja Kask Zenith kirkas

Tuotetunnus (SKU): WVI00022-500.UNI Osasto:

Kuvaus

Kir­kas koko­kas­vo­suo­jain Kask Zenith ‑sar­jo­jen työ­ky­pä­riin. Kiin­ni­te­tään Kask Zen Visor Car­rier ylä­ke­hyk­seen (WAC00010-). Ylä­ke­hys ja EasyClick pika­kiin­ni­tys­dap­te­rit (WAC00009-) kehyk­sen kiin­nit­tä­mi­sek­si kypä­rään tulee tila­ta erik­seen omil­la tuotekoodeillaan.
Suo­si­tel­ta­va valin­ta esim. COVID-19 suo­jau­tu­mi­seen kun tar­vi­taan työ­ky­pä­rän kans­sa käy­tet­tä­vää kokokasvosuojainta.

Kevyt puo­li­kor­kea mal­li, joka on suun­ni­tel­tu käy­tet­tä­väk­si myös omien sil­mä­la­sien pääl­lä. EasyClick ‑kiin­ni­tys tekee visii­rin kiin­nit­tä­mi­ses­tä ja irrot­ta­mi­ses­ta työ­ka­lu­va­paa­ta, help­poa ja nope­aa, jol­loin kypä­rään voi­daan vaih­taa aina kuhun­kin työ­teh­tä­vään par­hai­ten sovel­tu­va sil­mien- ja kas­vo­jen­suo­jain, ja saa­daan myös mini­moi­tua pään­suo­jaus­ko­ko­nai­suu­den pai­no nii­tä työ­ti­lan­tei­ta var­ten mis­sä kypä­rään integroi­tua sil­mien­suo­jain­ta ei tarvita.

Täyt­tää CE EN 166 luok­ka 1 F 3 ja ANSI Z87.1 stan­dar­dien vaa­ti­muk­set: Opti­nen luok­ka 1: Sovel­tuu myös pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyt­töön. Suo­jaa sil­miä ja kas­vo­ja pisa­roil­ta, rois­kel­ta ja mata­lae­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta vaa­roil­ta (6mm, 0.86 g metal­li­kuu­la 45 m/s).

Kak­si asen­toa: Nos­tet­tu­na kypä­rän pääl­le kul­je­tus­a­sen­toon sekä las­ket­tu­na alas sil­mien eteen työ­asen­toon. Ylä­reu­nas­sa kumi­reu­nus ehkäi­see vesi­pi­sa­roi­den valu­mis­ta kas­voil­le, ja ala­reu­nuk­sen pyö­reä vii­meis­te­ly tekee käy­tös­tä miel­lyt­tä­vää ja ihoturvallista.

Pai­no: 70 g. Kor­keus 172 mm. Leveys 351 mm. Mate­ri­aa­li: Poly­kar­bo­naat­ti. Lins­sin pak­suus 1,0 mm. Mak­si­mie­li­ni­kä 10 vuot­ta. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Val­mis­tus­maa Italia.

Suo­sit­te­lem­me seu­raa­via tuot­tei­ta Zen Fase Shield koko­kas­vo­suo­jai­men kans­sa käytettäväksi:
— Hel­met Bag kypä­rä­pus­si (WAC00026-)
— Bollé Safe­ty B‑Clean Puh­dis­tus­lii­na esi­kos­tu­tet­tu, tuo­te­koo­di PACW100 (Snro 6315961)
— Bollé Safe­ty Anti-Fog Kit huur­tu­mi­se­nes­to­suih­ke, tuo­te­koo­di PACF030 (Snro 6315957)
— Lupi­ne Front Click Hel­met Mount Set kiin­ni­ke otsa­va­lai­si­men valo­pääl­le, tuo­te­koo­di i1082 (Snro 8772300)

Lisätiedot

Paino 0,098 kg