Flex ABS 140 I‑L 170cm

Tuotetunnus (SKU): 7W91717000STD Osasto:

Kuvaus

Veny­vä 170 cm stretch I‑nykäyksenvaimenninliitosköysi työ­käyt­töön. Päi­hin voi vali­ta käyt­tö­koh­tee­seen par­hai­ten sovel­tu­vat kiin­nit­ti­met (ei sis.). Sharp Edge tes­tat­tu terä­vän reu­nan yli putoa­mi­seen. Sal­lii suu­rim­man mah­dol­li­sen putoa­mis­ker­roin 2 putoa­mi­sen. Sovel­tuu esim. elä­män­lan­kaan kiin­nit­ty­mi­seen ja työs­ken­te­lyyn nos­to­ko­ris­sa tai muul­la kor­keal­la sijait­se­val­la työtasolla.

Lii­te­tään putoa­mis­suo­jain­val­jaan rin­ta- tai sel­kä­kiin­ni­tys­pis­tee­seen. Inno­va­tii­vi­nen CT:n paten­toi­ma progres­sii­vi­nen Sli­der-nykäyk­sen­vai­men­nin. Poik­keuk­sel­li­sen pie­ni­ko­koi­nen nykäyk­sen­vai­men­nin on veto­ket­jul­li­ses­sa kes­tä­väs­sä pus­sis­sa, ja varus­tet­tu putoa­mi­sin­di­kaat­to­ril­la, joten sään­nöl­li­nen tar­kas­ta­mi­nen on help­poa ja nope­aa. Erit­täin kevyt ja kom­pak­ti mal­li, joka mah­dol­lis­taa laa­jan työs­ken­te­ly­alu­een ja erin­omai­sen liik­ku­vuu­den. Jous­ta­vuu­den ansios­ta liik­ku­mi­nen on hel­pom­paa ja hih­na pysyy mah­dol­li­sim­man lyhye­nä eikä pää­se häi­rit­se­mään käyt­tä­jän toimintaa.

Sovel­tuu max. 140 kg pai­na­vil­le käyt­tä­jil­le. Mark­ki­noi­den moder­neim­man nykäyk­sen­vai­men­ti­men auki repey­ty­mi­nen pysäyt­tää putoa­mi­sen ja rajoit­taa käyt­tä­jän kehoon koh­dis­tu­vat nykäys­voi­mat hal­li­tus­ti, joten se peh­men­tää myös kaik­kein kevyim­pien käyt­tä­jien putoa­mis­ta, jota ei taval­lis­ten nykäyk­sen­vai­men­ti­mien kans­sa tapah­tui­si. Rajoit­taa kehoon koh­dis­tu­vat nykäys­voi­mat alle 6 kN:iin ja käy­tän­nös­sä pitää ne rei­lus­ti tämän stan­dar­dis­sa mää­ri­tel­lyn raja-arvon alapuolella.

Lii­tos­köy­den pituus veny­tet­ty­nä kiin­nit­ti­mi­neen 170 cm + ank­ku­ri­pis­tee­seen ja val­jaa­seen kiin­nit­tä­mi­seen tar­vit­ta­vat luk­ko­sul­ku­ren­kaat (ei sis.) = koko­nais­pi­tuus n. 1,9 m. Pai­no: 395 g. Täyt­tää Euroo­pan CE EN355, VG11.062, VG11.074 ja CNB/P/11.074 stan­dar­dien vaa­ti­muk­set. Terä­vän reu­nan yli tes­ti (r = 0,5 mm). Mak­si­mie­li­ni­kä 12 vuot­ta (2 vuot­ta säi­ly­tys­tä + 10 vuot­ta käyt­töä). Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

CT Flex ABS 140 I lii­tos­köy­teen lii­tet­tä­vät varusteet:
— Tar­vit­set lisäk­si kak­si kiin­ni­tin­tä: Yksi köy­den pää­hän (kiin­ni­tys ank­ku­ri­pis­tee­seen. Suo­si­tel­tu mal­li esim. CT Pil­lar Pro TGL 2C3980LXRACTSTD, tai suu­ri­ko­koi­nen Jum­bo 60 mm avau­mal­la 2C36002XTBCTSTD) ja yksi val­jai­siin kiin­nit­ty­mi­seen. Suo­si­tel­tu mal­li CT Pil­lar Pro TGL 2C3980LXRACTSTD.
— Suo­sit­te­lem­me Flex ABS 140 lii­tos­köy­den kans­sa käy­tet­tä­väk­si seu­raa­via työ­val­jai­ta: Perus­työs­ken­te­lyyn CT Work Tec 140. Val­jaan varaan nojau­tuen työs­ken­te­lyyn CT Axess QR. Pelas­tus­käyt­töön CT Air Ascent.

Lisätiedot

Paino 0,606 kg
Mitat 50 × 150 × 250 cm