Finch+ lii­tos­köy­si säädett.15m

Tuotetunnus (SKU): 7L92815H0CT0STD Osasto:

Kuvaus

Käyt­tö­val­mis sää­det­tä­vä ja moni­puo­li­nen 15 m lii­tos­köy­si las­keu­tu­mis­kah­val­la. Kulu­tus­kes­tä­vä mal­li, joka sovel­tuu hen­ki­lö­koh­tai­seen putoa­mis­suo­jauk­seen työ­käy­tös­sä: Voi­daan käyt­tää työ­ase­moin­ti­köy­te­nä, elä­män­lan­ka­na, ank­ku­ri­pis­tee­nä ja las­keu­tu­mis­lait­tee­na. Toi­mi­te­taan ilman pää­te­kiin­ni­tin­tä, jot­ta käyt­tä­jä voi vali­ta omiin käyt­tö­tar­pei­siin par­haan kiin­ni­tin­mal­lin. Toi­mi­tus sisäl­tää sileä­port­ti­sen alu­mii­ni­sen CT luk­ko­sul­ku­ren­kaan ruu­vi­lu­ki­tuk­sel­la sää­tö­lait­teen liit­tä­mi­sek­si valjaisiin.

Työ­ase­moin­ti­köy­te­nä voi­daan käyt­tää kah­del­la eri tavalla:
‑Yhden pis­teen tavas­sa sää­tö­lai­te on kiin­ni­tet­ty­nä val­jai­den etu­kiin­ni­tys­pi­tee­seen, joka on suo­si­tel­ta­va tapa kun ei ole heiluririskiä
‑Kah­den pis­teen tavas­sa köy­si läh­tee val­jaan lan­tio­vyön toi­ses­ta sivu­kiin­ni­tys­pis­tees­tä, kier­tää raken­teen (esim. pyl­väs tai metal­li­ra­ken­ne) ja kiin­ni­te­tään toi­seen sivu­kiin­ni­tys­pis­tee­seen, jol­loin saa­daan miel­lyt­tä­vä, vakaa ja teho­kas työskentelyasento. 

Auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­va kit­ka­sää­tö­lai­te mah­dol­lis­taa köy­den piden­tä­mi­sen ja lyhen­tä­mi­sen myös kuor­mi­tuk­sen alai­se­na, jol­loin Finch+:aan nojau­tuen voi­daan työs­ken­nel­lä tur­val­li­ses­ti ja sää­tää aina paras mah­dol­li­nen työ­asen­to. Sää­tö­lait­teen kyl­jes­sä kah­va, joka mah­dol­lis­taa las­keu­tu­mi­sen koko pai­nol­la. Muka­na lii­ku­tet­ta­va köy­si­suo­ja, jon­ka oikeal­la käy­töl­lä piden­nät lii­tos­köy­den käyt­töi­kää. Köy­si vaihdettavissa.

Ser­ti­fioin­ti: CE EN 358, EN 795 luok­ka B/C, EN 12841 luok­ka C. Pai­no luk­ko­sul­ku­ren­kaan kans­sa: 1550 g. Mak­si­mie­li­ni­kä: Köy­si 12 vuot­ta (= 2 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä), metal­lio­sat rajoit­ta­ma­ton. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Saa­ta­va­na 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 10 m ja 15 m pituuksina.

Finch+ lii­tet­tä­vät varus­teet ja vaihto-osat:
— Mikä­li haluat auto­maat­ti­lu­kit­tei­sen luk­ko­sul­ku­ren­kaan jol­la sää­tö­lai­te lii­te­tään val­jaa­seen, suo­sit­te­lem­me CT Pil­lar Pro TG sul­ku­ren­gas­ta (2C39800YLBCTSTD) jos­sa poik­keuk­sel­li­sen suu­ri poi­kit­tais­mur­to­lu­juus. Saman sul­ku­ren­kaan jousi­te­tul­la ase­moin­ti­tan­gol­la varus­tet­tu ver­sio Pil­lar Pro TGL (2C3980LXRACTSTD) on yksi suo­si­tel­ta­vis­ta vaih­toeh­dois­ta köy­den päähän.
— Suo­sit­te­lem­me Finch+ lii­tos­köy­den kans­sa käy­tet­tä­väk­si seu­raa­via työ­val­jai­ta: Val­jaan varaan nojau­tuen työs­ken­te­lyyn CT Axess QR. Köy­si­työs­ken­te­lyyn CT Axess QR Ascender.
TULOS­SA Finch+ vaih­to­köy­si 15 m

Lisätiedot

Paino 1,63 kg (kilogramma)
Mitat 90 × 250 × 400 cm (senttimetri)