Face Mask UV Sterilizer

Tuotetunnus (SKU): SPM900 Osasto:

Kuvaus

Puh­dis­tus­ko­te­lo hen­gi­tys­suo­jai­mel­le, hen­gi­tys­suo­jai­men hiuk­kas­suo­dat­ti­mil­le, suo­dat­ta­val­le puo­li­naa­ma­ri­mal­li­sel­le hen­gi­tys­suo­jai­mel­le tai kas­vo­mas­kil­le. Voi­daan käyt­tää sekä suo­dat­ta­vil­le puo­li­naa­ma­ri­mal­li­sil­le hen­gi­tys­suo­jai­mil­le että kas­vo­mas­keil­le. Sovel­tuu myös mm. puhe­li­mel­le, kuu­lok­keil­le, sukil­le, kos­me­tiik­ka­pur­keil­le, ran­ne­kel­lol­le, ham­mas­har­jal­le, avai­mil­le yms. Voi­mak­kaat ja tar­kan 253,7 Nm aal­lon­pi­tuu­den LED UVC-valot, jot­ka ste­ri­loi­vat käsi­tel­tä­vän tuot­teen ja tap­pa­vat bak­tee­rit. Suo­si­tel­ta­va valin­ta päi­vit­täi­seen hen­ki­lö­koh­tai­seen käyt­töön paran­ta­maan sekä käyt­tä­jien että ympä­ril­lä ole­vien tur­val­li­suut­ta COVID-19 aika­na esim. ter­vey­den­huol­toa­lan ammat­ti­lai­sil­le, elin­tar­vi­kea­lal­le, teol­li­suu­den tar­pei­siin, mat­kus­ta­mi­seen ja päi­vit­täi­seen arki­käyt­töön­kin. Help­po kul­jet­taa muka­na kom­pak­tin koon ja kevey­den ansios­ta. Lai­te ei vaa­di toi­miak­seen kemi­kaa­le­ja, nes­tei­tä eikä kuu­muut­ta, eikä se vahin­goi­ta puh­dis­tet­ta­vaa tuo­tet­ta mitenkään.

10 minuu­tin puh­dis­tusa­jal­la per puo­li saa­vu­te­taan 99,9 % ste­ri­loin­ti. Ääni­merk­ki ilmoit­taa puh­dis­tuk­sen val­mis­tu­mi­ses­ta, ja voit kään­tää tuot­teen kote­lon sisäl­lä ja ste­ri­loi­da toi­sen puo­len. Kan­nen ennen­ai­kai­sen avaa­mi­sen tur­va­to­min­to. Aro­ma­te­ra­pia­toi­min­to: Lait­tee­seen on mah­dol­lis­ta lisä­tä aro­mi­te­ra­pia­tuok­su­ja, joil­la suo­jai­mes­ta saa­daan miel­lyt­tä­väm­pi käyt­tää ensim­mäi­sen käyt­tö­päi­vän jäl­keen (ei sis. toi­mi­tuk­seen). Käy­tet­täes­sä yhdes­sä hen­gi­tys­suo­jai­men kans­sa joka on R‑sertifiotu uudel­leen­käy­tet­tä­väk­si, voi­daan saa­vut­taa mer­kit­tä­viä kus­tan­nus­sääs­tö­jä ver­rat­tu­na ker­ta­käyt­töis­ten suo­jain­ten käyt­töön ja vähen­tää samal­la ympä­ris­tö­kuor­mi­tus­ta oleellisesti.
USB‑B joh­to sisäl­tyy toi­mi­tuk­seen. Lait­teel­le riit­tää nor­maa­li 5V 1A USB-ulos­tu­lo. Sisä­puo­li­sen ste­ri­loin­tia­lu­een koko 198 mm x 105 mm x 30 mm. Ulko­mi­tat: 231 mm x 127 mm x 47 mm. Pai­no 250 g. CE, FC, RoHS. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 2 vuotta.

Tie­dok­si: GVS Face Mask UV Ste­ri­lizer on tes­tat­tu ja tulok­set tut­kit­tu yhdes­sä seu­raa­vien GVS hen­gi­tys­suo­jain­ten ja hen­gi­tys­suo­jain­suo­dat­ti­mien kanssa:
GVS Elip­se P3 R D vaih­to­suo­da­tin (tuo­te­koo­di SPR316), joka on vakio­mal­li seu­raa­vis­sa puolinaamareissa:
» GVS Elip­se P3 R D (tuo­te­koo­dit SPR299 ja SPR501)
» GVS Elip­se Inte­gra P3 R D (tuo­te­koo­dit SPR406 ja SPR407)
GVS Segre FFP3 R D suo­dat­ta­va puo­li­naa­ma­ri­mal­li­nen hen­gi­tys­suo­jain (tuo­te­koo­di F31000)

Tur­val­li­suu­den ja hygiee­ni­syy­den var­mis­ta­mi­sek­si on suo­si­tel­ta­vaa että UV-puh­dis­tus teh­dään yhdel­le suo­dat­ti­mel­le tai suo­da­tin­pa­ril­le enin­tään 5 ker­taa per puo­li. Kote­los­sa voi myös ste­ri­loi­da suo­dat­ti­met irroi­tet­tui­na kaik­ki ne GVS puo­li­naa­ma­rien kas­vo-osat, jot­ka kote­loon mah­tu­vat, eli käy­tän­nös­sä kaik­ki muut mal­lit, pait­si integroi­dul­la sil­mien­suo­jai­mel­la varus­te­tut Elip­se Integrat.

Lisätiedot

Paino 0,65 kg