Elip­se Por­tacount Face Fit Kit

Tuotetunnus (SKU): SPM414 Osasto:

Kuvaus

Hen­gi­tys­suo­jai­men istu­vuu­den (tii­vey­den) tes­tiin käyt­tä­jän pääs­sä tar­koi­tet­tu adap­te­ri käy­tet­tä­väk­si Por­tacount mit­ta­lait­teen kans­sa. Tar­jo­aa kvan­ti­ta­tii­vi­sen tes­ti­me­ne­tel­män, jot­ta käyt­tä­jäl­le löy­de­tään asian­mu­kai­sel­la taval­la istu­va ja suo­jaa­va hen­gi­tys­suo­jain­mal­li ja ‑koko.

Tes­ti­me­ne­tel­mä: Käyt­tä­jä lait­taa kas­voil­leen GVS Elip­se puo­li­naa­ma­ri­mal­li­sen hen­gi­tys­suo­jai­men (ei sis. toi­mi­tuk­seen), johon on lii­tet­ty Por­tacount Face Fit Kit sovi­tin, kiris­tää hih­nat asian­mu­kai­ses­ti, ja liit­tää puo­li­naa­ma­ris­ta läh­te­vän let­kun Fit2Fit Por­tacount ‑mit­ta­lait­tee­seen (ei sis. toi­mi­tuk­seen), joka ver­tai­lee ympä­röi­väs­sä ilmas­sa ole­vien par­tik­ke­lei­den mää­rää puo­li­naa­ma­rin sisäl­lä ole­vien par­tik­ke­lei­den mää­rään, jon­ka perus­tel­la las­ke­taan Fit Fac­tor ‑istu­vuus­lu­ku. Tämä on myös erin­omai­nen metel­mä eri­lais­ten hen­gi­tys­suo­jain­ten sovel­tu­vuut­ta kul­le­kin käyttäjälle.

Fit2Fit Por­tacount mit­ta­lai­te tulee tila­ta erik­seen asi­aan eri­kois­tu­nees­ta liik­kees­tä. Fit2Fit jär­jes­tel­män käyt­töön on mah­dol­lis­ta hank­kia akkre­di­toin­ti, mikä­li halu­aa tuot­taa lai­teel­la viral­li­sia tes­ti­ra­port­te­ja. Fit2Fit jär­jes­tel­mä on erit­täin tark­ka tes­ti­men­tel­mä, mut­ta lai­te­han­kin­nan kus­tan­nuk­sia arvioi­taes­sa on hyvä huo­mioi­da myös että täl­lai­set mit­ta­lait­teet tulee lähet­tää teh­taal­le kali­broi­ta­vak­si vähin­tään ker­ran vuodessa.

Lisätiedot

Paino 0,014 kg