Elip­se P3 RD Odour suodatinpari

Tuotetunnus (SKU): SPR336 Osasto:

Kuvaus

Vaih­to­suo­da­tin­pa­ri GSV Low Pro­fi­le ‑sar­jan Elip­se SPR337 ja SPR502, sekä Elip­se Inte­gra SPR404 ja SPR405 puo­li­naa­ma­ri­mal­li­sil­le hen­gi­tys­suo­jai­mil­le. Hiuk­kas­suo­da­tin­luo­ki­tus P3 R D NO (Nui­sance Odour), joka lisä­tyn aktii­vi­hii­li­ker­rok­sen ansios­ta pois­taa hen­gi­ty­sil­mas­ta myös epä­miel­lyt­tä­viä haju­ja. Vet­tä hyl­ki­vä raken­ne ja uudelleenkäytettävä.

Tyy­pil­li­siä käyttöalueita:
Elin­tar­vi­ke­tuo­tan­to ja maa­ta­lous, lää­ke­val­mis­tei­den- ja ‑ainei­den tuo­tan­to sekä laboratoriokäyttö.

Sovel­tuu erin­omai­ses­ti myös käyttöalueille:
Kaivos‑, metalli‑, kivi‑, sementti‑, puu‑, lasi‑, keramiikka‑, tekstiili‑, kemikaali‑, lai­va- ja auto­teol­li­suus, akku­jen ja paris­to­jen val­mis­tus ja käsit­te­ly, jät­tei­den ja asbes­tin käsit­te­ly, mik­ro­bi­vau­rio­ra­ken­tei­den pur­ka­mi­nen, kui­vaus, ras­kas­me­tal­lien käsit­te­ly (lyi­jy, nik­ke­li, kro­mi), maa­ta­lous, syket­tä nos­tat­ta­vat työ­teh­tä­vät jne.

Suo­dat­ti­mien tyyp­pi­merk­kien selitykset:
P3 = Tehok­kain hiuk­kas­suo­da­tus­luok­ka pölyl­tä, sumul­ta ja höy­ryl­tä, jos­sa on esim. mik­ro-orga­nis­me­ja, kuten bak­tee­re­ja ja viruk­sia, kip­siä, puu- tai teks­tii­li­kui­tu­ja, mar­mo­ria, titaa­niok­si­dia, vuo­lu­ki­veä, kivi­vil­laa, puh­dis­tusai­nei­ta, öljyä, maus­tei­ta, suo­laa, rehua jne. Suo­jaa pölyl­tä, joka voi aiheut­taa keuh­ko­sai­rauk­sia, jota aiheut­taa mm. puu­vil­la, gra­fiit­ti, kao­lii­ni, sink­ki ja alu­mii­ni. Suo­jaa myös hai­tal­li­sel­ta pölyl­tä, jota aiheut­taa mm. kivi­hii­li, asbes­ti (tar­kis­ta aina koh­de­koh­tai­nen pur­kuoh­jeis­tus), bauk­siit­ti, kvart­si ja rau­ta­mal­mi. Suo­jaa myös myr­kyl­li­sel­tä pölyl­tä, jota aiheut­taa mm. man­gaa­ni, lyi­jy ja kromi.
Tehok­kuus: 99,98 % (0,3 mik­ro­met­rin hiuk­kas­ko­koon asti).
R = Uudel­leen­käy­tet­tä­vät suodattimet
D = Suo­dat­ti­met on tes­tat­tu vapaa­eh­toi­sen dolo­miit­ti­tes­tin mukai­ses­ti, eli naa­ma­ria voi käyt­tää alhai­sen hen­gi­tys­vas­teen säi­lyt­täen pit­kiä­kin aiko­ja sakeas­sa pölys­sä. Tes­tis­sä mita­taan suo­da­tus­te­hok­kuut­ta hiuk­ka­sil­ta simu­loi­den kai­vo­so­lo­suh­tei­ta. Alhai­sen hen­gi­tys­vas­teen ansios­ta käyt­tä­jän rasit­tu­mi­nen on vähäi­sem­pää ja työs­ken­te­ly mielekkäämpää.
NO = Pois­taa epä­miel­lyt­tä­viä tuok­su­ja ja hajuja

Paten­toi­tu suo­dat­ti­mien peh­meä­ra­ken­ne, joka tar­jo­aa täy­del­li­sen istu­vuu­den useim­piin kas­voi­hin sekä tii­vey­den. Huo­mat­ta­van suu­ri sisään­hen­gi­tys­pin­ta-ala yhdis­tet­ty­nä suun edes­sä ole­vaan suu­ri­ko­koi­seen pois­toil­ma­vent­tii­liin mini­moi hen­gi­tys­vas­tuk­sen ja ehkäi­see kos­teu­den ker­ty­mis­tä naa­ma­rin sisäpuolelle.
Mate­ri­aa­lit peh­mei­tä, hajut­to­mia, hypoal­ler­gee­ni­siä ja latek­si- sekä silikonivapaita.

Suo­da­tin­tyyp­pi: HES­PA (High Efficiency Synt­he­tic Par­ticu­la­te Airfilter)
Huo­kos­ten läpi­mit­ta: 0,3 mik­ro­met­riä (=mil­li­met­rin tuhannesosaa)
Ser­ti­fioin­ti: CE EN143 P3 R D, APF 20, CA 29.416, NIOSH P100EAC.
Mitat: 94 x 50 x 12 mm.
Pai­no: Vain 19 g/kpl (38 g/pari).
Hen­gi­tys­vas­tus: 4,2 mbar 47,5 L /min hen­gi­tys­vir­taa­mal­la kum­mal­le­kin suodattimelle.
Suo­dat­ti­men käyt­tö­ai­ka: Voi­daan käyt­tää kun­nes suo­da­tin on tukos­sa ja hen­gi­tys muut­tuu epä­miel­lyt­tä­väk­si (vai­kut­ta­vi­na teki­jöi­nä hiuk­kas­ten mää­rä ja hen­gi­tys­ti­heys). Suo­da­tus­te­ho pysyy sama­na koko käyttöajan.
Varas­toin­ti-ikä: 3 vuot­ta (joh­tuen aktiivihiiliosiosta).
Val­mis­tus­maa Iso-Britannia.
Toi­mi­tus sisäl­tää: 2 x suodatinelementti

Yhteen­so­pi­vuus GVS Low Pro­fi­le ‑sar­jan puolinaamareihin:
Vakio­mal­li seuraaviin:
Elip­se: SPR337, SPR502
Elip­se Inte­gra: SPR404, SPR405
Valin­nai­nen vaih­toeh­to seu­raa­viin (jol­loin saa­daan lisä­omi­nai­suu­te­na hajunsuodatusominaisuus):
Elip­se: SPR299, SPR501
Elip­se Inte­gra: SPR406, SPR407

Lisätiedot

Paino 0,05 kg