Elip­se Inte­gra ABEK1P3 RD M‑L

Tuotetunnus (SKU): SPR535 Osasto:

Kuvaus

Käyt­tö­val­mis puo­li­naa­ma­ri­mal­li­nen hen­gi­tyk­sen­suo­jain integroi­dul­la tuu­le­te­tul­la sil­mien­suo­jai­mel­la ja vaih­det­ta­val­la ABEK1P3 R D yhdis­tel­mä­suo­da­tin­pa­ril­la. Hiuk­kas­suo­da­tus ja kaa­susuo­da­tus aktii­vi­hii­li­suo­dat­ti­mel­la. GVS High Per­for­mance ‑sar­jan mal­li, joka on pie­neen kokoon­sa näh­den yksi mark­ki­noi­den kevyim­piä ja tehok­kaim­pia puo­li­naa­ma­rei­ta, ja suun­ni­tel­tu toi­mi­maan pit­kään myös ääri­läm­pö­ti­lois­sa. Muo­toi­lun ansios­ta yhteen­so­pi­vuus on erin­omai­nen mui­den suo­jain­ten, kuten koko­kas­vo­suo­jain­ten, kuu­los­uo­jain­ten ja työ­ky­pä­rien kans­sa. Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sis­sä sisä­puo­lel­la teho­kas huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te, ja ulko­puo­lel­la naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te, joka ylit­tää EN166 stan­dar­din vaa­ti­muk­set 60 %:lla. Optiik­ka­luok­ka 1 lins­si: Suun­ni­tel­tu pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyt­töön. Tii­veys­tes­tit suo­ri­tet­tu koko­nai­suu­den tii­vey­del­le. Saa­ta­vil­la kak­si kokoa: S‑M ja M‑L.

Tyy­pil­li­nen käyttöalue:
Teol­li­suu­den ja tuo­tan­non työ­teh­tä­vät mis­sä ollaan teke­mi­sis­sä esim. liu­ot­ti­mien, kloo­riyh­dis­tei­den. for­mal­de­hy­din ja rik­ki­hap­po­jau­heen kans­sa. Var­sin yleis­pä­te­vä ja kat­ta­vas­ti suo­jaa­va mal­li monen­lai­siin eri työ­teh­tä­viin, mis­sä ollaan teke­mi­si­sä eri­lais­ten hiuk­kas­ten ja kaa­su­jen kanssa.

Huo­mat­ta­van suu­ri sisään­hen­gi­tys­pin­ta-ala yhdis­tet­ty­nä suun edes­sä ole­vaan suu­ri­ko­koi­seen pois­toil­ma­vent­tii­liin mini­moi hen­gi­tys­vas­tuk­sen ja ehkäi­see kos­teu­den ker­ty­mis­tä naa­ma­rin sisä­puo­lel­le. Suo­dat­ti­mis­sa vet­tä hyl­ki­vä raken­ne ja ne ovat uudel­leen­käy­tet­tä­viä. 4‑pistepääpanta lisää käyt­tö­mu­ka­vuut­ta käyt­tö­olo­suh­tei­den muut­tues­sa ja on suun­ni­tel­tu tur­val­li­seen käyt­töön myös erit­täin kos­teis­sa ja märis­sä työskentelyolosuhteissa.
Mate­ri­aa­lit peh­mei­tä, hajut­to­mia, hypoal­ler­gee­ni­siä, iho­ys­tä­väl­li­siä ja latek­si- sekä sili­ko­ni­va­pai­ta. Kas­vo-osa TPE (Ther­mo Plas­tic Elas­to­mer), jota on miel­lyt­tä­vää käyt­tää myös pit­kiä jak­so­ja yhtäjaksoisesti.

Suo­dat­ti­mien tyyp­pi­merk­kien selitykset:
A = Suo­dat­taa orgaa­ni­sia kaa­su­ja ja höy­ry­jä, joi­den kie­hu­mis­pis­te >65 °C. Rus­kea väri suo­dat­ti­men kyljessä.
B = Suo­dat­taa epä­or­gaa­ni­sia kaa­su­ja ja höy­ry­jä, joi­den kie­hu­mis­pis­te >65 °C (pois lukien hii­li­mo­nok­si­di). Har­maa väri suo­dat­ti­men kyljessä.
E = Suo­dat­taa rik­ki­diok­si­dia ja mui­ta syö­vyt­tä­viä kaa­su­ja ja höy­ry­jä. Kel­tai­nen väri suo­dat­ti­men kyljessä.
K = Suo­dat­taa ammo­niak­kia ja orgaa­ni­sia ammo­niak­ki­joh­dan­nai­sia. Vih­reä väri suo­dat­ti­men kyljessä.
1 = Kaa­sun tiheys mata­la, alle 1000 ppm (=1000 ml/m3).
P3 = Tehok­kain hiuk­kas­suo­da­tus­luok­ka pölyl­tä, sumul­ta ja höy­ryl­tä, jos­sa on esim. mik­ro-orga­nis­me­ja, kuten bak­tee­re­ja ja viruk­sia, kip­siä, puu- tai teks­tii­li­kui­tu­ja, mar­mo­ria, titaa­niok­si­dia, vuo­lu­ki­veä, kivi­vil­laa, puh­dis­tusai­nei­ta, öljyä, maus­tei­ta, suo­laa, rehua jne. Suo­jaa pölyl­tä, joka voi aiheut­taa keuh­ko­sai­rauk­sia, jota aiheut­taa mm. puu­vil­la, gra­fiit­ti, kao­lii­ni, sink­ki ja alu­mii­ni. Suo­jaa myös hai­tal­li­sel­ta pölyl­tä, jota aiheut­taa mm. kivi­hii­li, asbes­ti (tar­kis­ta aina koh­de­koh­tai­nen pur­kuoh­jeis­tus), bauk­siit­ti, kvart­si ja rau­ta­mal­mi. Suo­jaa myös myr­kyl­li­sel­tä pölyl­tä, jota aiheut­taa mm. man­gaa­ni, lyi­jy ja kromi.
Tehok­kuus: 99,98 % (0,3 mik­ro­met­rin hiuk­kas­ko­koon asti).
R = Uudel­leen­käy­tet­tä­vät suodattimet
D = Suo­dat­ti­met on tes­tat­tu vapaa­eh­toi­sen dolo­miit­ti­tes­tin mukai­ses­ti, eli naa­ma­ria voi käyt­tää alhai­sen hen­gi­tys­vas­teen säi­lyt­täen pit­kiä­kin aiko­ja sakeas­sa pölys­sä. Tes­tis­sä mita­taan suo­da­tus­te­hok­kuut­ta hiuk­ka­sil­ta simu­loi­den kai­vo­so­lo­suh­tei­ta. Alhai­sen hen­gi­tys­vas­teen ansios­ta käyt­tä­jän rasit­tu­mi­nen on vähäi­sem­pää ja työs­ken­te­ly mielekkäämpää.

Suo­da­tin­tyyp­pi: HES­PA (High Efficiency Synt­he­tic Par­ticu­la­te Air­fil­ter), High Acti­va­ted Carbon
Huo­kos­ten läpi­mit­ta: 0,3 mik­ro­met­riä (=mil­li­met­rin tuhannesosaa)
Ser­ti­fioin­ti: Puo­li­naa­ma­ri CE EN 140, EAC. Suo­da­tin CE EN EN14387+ ABEK1P3 R D, EAC. Naa­mio­mal­li­nen sil­mien­suo­jain: EN166 3 B. 1 B K N.
Käyt­tö­läm­pö­ti­la: ‑30 °C — +70 °C
Koko­nais­pai­no: 441 g.
Suo­dat­ti­men käyt­tö­ai­ka: Voi­daan käyt­tää kun­nes suo­da­tin on tukos­sa ja hen­gi­tys muut­tuu epä­miel­lyt­tä­väk­si tai aktii­vi­hii­li on kulu­nut lop­puun ja käyt­tä­jä mais­taa tai hais­taa hajun (vai­kut­ta­vi­na teki­jöi­nä hiukkasten/kaasun mää­rä ja hen­gi­tys­ti­heys). Suo­da­tus­te­ho pysyy sama­na koko käyt­tö­ajan. Hiuk­kas­suo­da­tin­osa voi­daan vaih­taa uuteen mikä­li se tuk­keu­tuu ennen­kuin kaa­susuo­da­tin on kulu­nut loppuun.
Varas­toin­ti-ikä: 3 vuotta.
Val­mis­tus­maa Iso-Britannia.

Toi­mi­tus sisäl­tää: Puo­li­naa­ma­ri, 2 x ABEK1P3 R D High Per­for­mance suo­da­ti­ne­le­ment­ti, päähihnasto.

Suo­si­tel­ta­vat lisävarusteet:
GVS Elip­se Inte­gra kul­je­tus­ko­te­lo (SPM007)
GVS Elip­se Peel Off Visor suo­ja­kal­vo sil­mien­suo­jai­mel­le (SPM520))
Bollé Safe­ty B‑Clean Puh­dis­tus­lii­na esi­kos­tu­tet­tu (B100)
Bollé Safe­ty Anti-Fog Kit huur­tu­mi­se­nes­to­suih­ke (B200)
Vaihto-osat:
GVS Elip­se High Per­for­mance ABEK1P3 R D yhdis­tel­mä­suo­da­tin­pa­ri vakio­mal­li (SPR492)
GVS Elip­se High Per­for­mance P3 Fil­ter hiuk­kas­suo­da­tin­pa­ri (SPM523)
GVS Elip­se High Per­for­mance P3 Fil­ter Lid pidik­keet hiuk­kas­suo­dat­ti­mil­le (SPM524)
GVS Elip­se High Per­for­mance A2P3 RD yhdis­tel­mä­suo­da­tin­pa­ri (SPR497)
GVS Elip­se High Per­for­mance A1 kaa­susuo­da­tin­pa­ri (SPR513)
GVS Elip­se High Per­for­mance E1 kaa­susuo­da­tin­pa­ri (SPR516)
GVS Elip­se High Per­for­mance AE1 kaa­susuo­da­tin­pa­ri (SPR519)
GVS Elip­se High Per­for­mance ABEK1 kaa­susuo­da­tin­pa­ri (SPR489)

Lisätiedot

Paino 0,536 kg