Elip­se ABEK1P3 RD suodatinpari

Tuotetunnus (SKU): SPR492 Osasto:

Kuvaus

Vaih­to­suo­da­tin­pa­ri GSV High Per­for­mance ‑sar­jan Elip­se SPR490 ja SPR491 puo­li­naa­ma­ri­mal­li­sil­le hen­gi­tys­suo­jai­mil­le, sekä Elip­se Inte­gra SPR534 ja SPR535 puo­li­naa­ma­ri­mal­li­sil­le hen­gi­tys­suo­jai­mil­le integroi­dul­la sil­mien­suo­jai­mel­la. Yhdis­tel­mä­suo­da­tin: Hiuk­kas- ja kaa­susuo­da­tin­luo­ki­tus ABEK1P3 R D. Vet­tä hyl­ki­vä raken­ne ja uudel­leen­käy­tet­tä­vä. GVS yhdis­tel­mä­suo­dat­ti­mis­sa on vent­tii­li integroi­tu­na suo­raan suo­dat­ti­meen, jon­ka ansios­ta aikaa sääs­tyy huo­mat­ta­vas­ti puo­li­naa­ma­rin puh­dis­ta­mi­ses­sa, raken­ne on tavan­omai­sia suo­dat­ti­mia hygiee­ni­sem­pi ja varao­sien tar­ve ja nii­den yllä­pi­toon kulu­va yli­mää­räi­nen aika on eli­mi­noi­tu koko­naan pois. Tämän moder­nin raken­teen ansios­ta koko­nai­suus on erit­täin tur­val­li­nen ja puo­li­naa­ma­rin elin­kaa­ren aika­na todel­li­set kus­tan­nus­sääs­töt voi­vat olla huomattavia.

Tyy­pil­li­nen käyttöalue:
Teol­li­suu­den ja tuo­tan­non työ­teh­tä­vät mis­sä ollaan teke­mi­sis­sä esim. liu­ot­ti­mien, kloo­riyh­dis­tei­den. for­mal­de­hy­din ja rik­ki­hap­po­jau­heen kans­sa. Var­sin yleis­pä­te­vä ja kat­ta­vas­ti suo­jaa­va mal­li monen­lai­siin eri työ­teh­tä­viin, mis­sä ollaan teke­mi­si­sä eri­lais­ten hiuk­kas­ten ja kaa­su­jen kanssa.

Suo­dat­ti­mien tyyp­pi­merk­kien selitykset:
A = Suo­dat­taa orgaa­ni­sia kaa­su­ja ja höy­ry­jä, joi­den kie­hu­mis­pis­te >65 °C. Rus­kea väri suo­dat­ti­men kyljessä.
B = Suo­dat­taa epä­or­gaa­ni­sia kaa­su­ja ja höy­ry­jä, joi­den kie­hu­mis­pis­te >65 °C (pois lukien hii­li­mo­nok­si­di). Har­maa väri suo­dat­ti­men kyljessä.
E = Suo­dat­taa rik­ki­diok­si­dia ja mui­ta syö­vyt­tä­viä kaa­su­ja ja höy­ry­jä. Kel­tai­nen väri suo­dat­ti­men kyljessä.
K = Suo­dat­taa ammo­niak­kia ja orgaa­ni­sia ammo­niak­ki­joh­dan­nai­sia. Vih­reä väri suo­dat­ti­men kyljessä.
1 = Kaa­sun tiheys mata­la, alle 1000 ppm (=1000 ml/m3).
P3 = Tehok­kain hiuk­kas­suo­da­tus­luok­ka pölyl­tä, sumul­ta ja höy­ryl­tä, jos­sa on esim. mik­ro-orga­nis­me­ja, kuten bak­tee­re­ja ja viruk­sia, kip­siä, puu- tai teks­tii­li­kui­tu­ja, mar­mo­ria, titaa­niok­si­dia, vuo­lu­ki­veä, kivi­vil­laa, puh­dis­tusai­nei­ta, öljyä, maus­tei­ta, suo­laa, rehua jne. Suo­jaa pölyl­tä, joka voi aiheut­taa keuh­ko­sai­rauk­sia, jota aiheut­taa mm. puu­vil­la, gra­fiit­ti, kao­lii­ni, sink­ki ja alu­mii­ni. Suo­jaa myös hai­tal­li­sel­ta pölyl­tä, jota aiheut­taa mm. kivi­hii­li, asbes­ti (tar­kis­ta aina koh­de­koh­tai­nen pur­kuoh­jeis­tus), bauk­siit­ti, kvart­si ja rau­ta­mal­mi. Suo­jaa myös myr­kyl­li­sel­tä pölyl­tä, jota aiheut­taa mm. man­gaa­ni, lyi­jy ja kromi.
Tehok­kuus: 99,98 % (0,3 mik­ro­met­rin hiuk­kas­ko­koon asti).
R = Uudel­leen­käy­tet­tä­vät suodattimet
D = Suo­dat­ti­met on tes­tat­tu vapaa­eh­toi­sen dolo­miit­ti­tes­tin mukai­ses­ti, eli naa­ma­ria voi käyt­tää alhai­sen hen­gi­tys­vas­teen säi­lyt­täen pit­kiä­kin aiko­ja sakeas­sa pölys­sä. Tes­tis­sä mita­taan suo­da­tus­te­hok­kuut­ta hiuk­ka­sil­ta simu­loi­den kai­vo­so­lo­suh­tei­ta. Alhai­sen hen­gi­tys­vas­teen ansios­ta käyt­tä­jän rasit­tu­mi­nen on vähäi­sem­pää ja työs­ken­te­ly mielekkäämpää.

Suo­da­tin­tyyp­pi: HES­PA (High Efficiency Synt­he­tic Par­ticu­la­te Air­fil­ter), High Acti­va­ted Carbon
Huo­kos­ten läpi­mit­ta: 0,3 mik­ro­met­riä (=mil­li­met­rin tuhannesosaa)
Ser­ti­fioin­ti: CE EN EN14387+ABEK1P3 R D, EAC.
Pai­no 137 g/kpl.
Suo­dat­ti­men käyt­tö­ai­ka: Voi­daan käyt­tää kun­nes suo­da­tin on tukos­sa ja hen­gi­tys muut­tuu epä­miel­lyt­tä­väk­si tai aktii­vi­hii­li on kulu­nut lop­puun ja käyt­tä­jä mais­taa tai hais­taa hajun (vai­kut­ta­vi­na teki­jöi­nä hiukkasten/kaasun mää­rä ja hen­gi­tys­ti­heys). Suo­da­tus­te­ho pysyy sama­na koko käyt­tö­ajan. Hiuk­kas­suo­da­tin­osa voi­daan vaih­taa uuteen mikä­li se tuk­keu­tuu ennen­kuin kaa­susuo­da­tin on kulu­nut loppuun.
Varas­toin­ti-ikä: 3 vuotta.
Val­mis­tus­maa Iso-Britannia.
Toi­mi­tus sisäl­tää: 2 x ABEK1P3 R D High Per­for­mance suodatinelementti

Yhteen­so­pi­vuus GVS High Per­for­mance ‑sar­jan puolinaamareihin:
Vakio­mal­li seuraaviin:
Elip­se: SPR490, SPR491
Elip­se Inte­gra: SPR534, SPR535
Valin­nai­nen vaih­toeh­to seuraaviin
Elip­se: SPR495, SPR496 , SPR511, SPR512, SPR514, SPR515, SPR517, SPR518, SPR487, SPR488
Elip­se Inte­gra: SPR538, SPR539, SPR536, SPR537

Vaih­to-osat:
GVS Elip­se High Per­for­mance P3 Fil­ter hiuk­kas­suo­da­tin­pa­ri (SPM524)
GVS Elip­se High Per­for­mance P3 Fil­ter Lid pidik­keet hiuk­kas­suo­dat­ti­mil­le (SPM523)

5 kpl tuk­ku­pak­kauk­sen EAN: 15060233801012.

Lisätiedot

Paino 0,293 kg