Elip­se A2P3 RD M‑L

Tuotetunnus (SKU): SPR496 Osasto:

Kuvaus

Käyt­tö­val­mis puo­li­naa­ma­ri­mal­li­nen hen­gi­tyk­sen­suo­jain vaih­det­ta­val­la A2P3 R D yhdis­tel­mä­suo­da­tin­pa­ril­la. Hiuk­kas­suo­da­tus ja kaa­susuo­da­tus aktii­vi­hii­li­suo­dat­ti­mel­la. GVS High Per­for­mance ‑sar­jan mal­li, joka on pie­neen kokoon­sa näh­den yksi mark­ki­noi­den kevyim­piä ja tehok­kaim­pia puo­li­naa­ma­rei­ta, ja suun­ni­tel­tu toi­mi­maan pit­kään myös ääri­läm­pö­ti­lois­sa. Muo­toi­lun ansios­ta yhteen­so­pi­vuus on erin­omai­nen mui­den suo­jain­ten, kuten naa­mio­mal­lis­ten sil­mien­suo­jain­ten, koko­kas­vo­suo­jain­ten, kuu­los­uo­jain­ten ja työ­ky­pä­rien kans­sa. Saa­ta­vil­la kak­si kokoa: S‑M ja M‑L.

Tyy­pil­li­nen käyttöalue:
Maa­laa­mi­nen, lak­kaa­mi­nen, kyl­läs­tä­mi­nen, pin­noit­ta­mi­nen, maa­li­pin­to­jen kor­jaa­mi­nen, lii­maa­mi­nen, liu­ot­ti­mien ja tor­jun­ta-ainei­den suih­kut­ta­mi­nen ja käsit­te­ly, mik­ro­bi­vau­rio­ra­ken­tei­den pur­ka­mi­nen, metal­li­teol­li­suus, hit­saus, katu­jen, tei­den ja kat­to­jen raken­ta­mi­nen ja yllä­pi­to (bitu­min käsit­te­ly), pölyn, hit­saus­kaa­su­jen, mik­ro-orga­nis­mien kuten bak­tee­rien ja virus­ten kans­sa jne. kans­sa. Suo­sit­tu mal­li lai­va- ja auto­teol­li­suu­des­sa sekä rakennusalalla.

Huo­mat­ta­van suu­ri sisään­hen­gi­tys­pin­ta-ala yhdis­tet­ty­nä suun edes­sä ole­vaan suu­ri­ko­koi­seen pois­toil­ma­vent­tii­liin mini­moi hen­gi­tys­vas­tuk­sen ja ehkäi­see kos­teu­den ker­ty­mis­tä naa­ma­rin sisä­puo­lel­le. Suo­dat­ti­mis­sa vet­tä hyl­ki­vä raken­ne ja ne ovat uudel­leen­käy­tet­tä­viä. 4‑pistepääpanta lisää käyt­tö­mu­ka­vuut­ta käyt­tö­olo­suh­tei­den muut­tues­sa ja on suun­ni­tel­tu tur­val­li­seen käyt­töön myös erit­täin kos­teis­sa ja märis­sä työskentelyolosuhteissa.
Mate­ri­aa­lit peh­mei­tä, hajut­to­mia, hypoal­ler­gee­ni­siä, iho­ys­tä­väl­li­siä ja latek­si- sekä sili­ko­ni­va­pai­ta. Kas­vo-osa TPE (Ther­mo Plas­tic Elas­to­mer), jota on miel­lyt­tä­vää käyt­tää myös pit­kiä jak­so­ja yhtäjaksoisesti.

Suo­dat­ti­mien tyyp­pi­merk­kien selitykset:
A = Suo­dat­taa orgaa­ni­sia kaa­su­ja ja höy­ry­jä, joi­den kie­hu­mis­pis­te >65 °C. Rus­kea väri suo­dat­ti­men kyl­jes­sä. (Kaa­su­mo­le­kyy­lit ovat niin pie­niä mole­kyy­le­jä että mene­vät hiuk­kas­suo­dat­ti­men läpi).
2 = Kaa­sun tiheys kes­ki­luok­kaa, alle 5000 ppm (=5000 ml/m3).
P3 = Tehok­kain hiuk­kas­suo­da­tus­luok­ka pölyl­tä, sumul­ta ja höy­ryl­tä, jos­sa on esim. mik­ro-orga­nis­me­ja, kuten bak­tee­re­ja ja viruk­sia, kip­siä, puu- tai teks­tii­li­kui­tu­ja, mar­mo­ria, titaa­niok­si­dia, vuo­lu­ki­veä, kivi­vil­laa, puh­dis­tusai­nei­ta, öljyä, maus­tei­ta, suo­laa, rehua jne. Suo­jaa pölyl­tä, joka voi aiheut­taa keuh­ko­sai­rauk­sia, jota aiheut­taa mm. puu­vil­la, gra­fiit­ti, kao­lii­ni, sink­ki ja alu­mii­ni. Suo­jaa myös hai­tal­li­sel­ta pölyl­tä, jota aiheut­taa mm. kivi­hii­li, asbes­ti (tar­kis­ta aina koh­de­koh­tai­nen pur­kuoh­jeis­tus), bauk­siit­ti, kvart­si ja rau­ta­mal­mi. Suo­jaa myös myr­kyl­li­sel­tä pölyl­tä, jota aiheut­taa mm. man­gaa­ni, lyi­jy ja kromi.
Tehok­kuus: 99,98 % (0,3 mik­ro­met­rin hiuk­kas­ko­koon asti).
R = Uudel­leen­käy­tet­tä­vät suodattimet
D = Suo­dat­ti­met on tes­tat­tu vapaa­eh­toi­sen dolo­miit­ti­tes­tin mukai­ses­ti, eli naa­ma­ria voi käyt­tää alhai­sen hen­gi­tys­vas­teen säi­lyt­täen pit­kiä­kin aiko­ja sakeas­sa pölys­sä. Tes­tis­sä mita­taan suo­da­tus­te­hok­kuut­ta hiuk­ka­sil­ta simu­loi­den kai­vo­so­lo­suh­tei­ta. Alhai­sen hen­gi­tys­vas­teen ansios­ta käyt­tä­jän rasit­tu­mi­nen on vähäi­sem­pää ja työs­ken­te­ly mielekkäämpää.

Suo­da­tin­tyyp­pi: HES­PA (High Efficiency Synt­he­tic Par­ticu­la­te Air­fil­ter), High Acti­va­ted Carbon
Huo­kos­ten läpi­mit­ta: 0,3 mik­ro­met­riä (=mil­li­met­rin tuhannesosaa)
Ser­ti­fioin­ti: Puo­li­naa­ma­ri CE EN 140, EAC. Suo­da­tin CE EN EN14387+A2P3 R D, EAC.
Käyt­tö­läm­pö­ti­la: ‑30 °C — +70 °C
Koko­nais­pai­no: 370 g.
Suo­dat­ti­men käyt­tö­ai­ka: Voi­daan käyt­tää kun­nes suo­da­tin on tukos­sa ja hen­gi­tys muut­tuu epä­miel­lyt­tä­väk­si tai aktii­vi­hii­li on kulu­nut lop­puun ja käyt­tä­jä mais­taa tai hais­taa hajun (vai­kut­ta­vi­na teki­jöi­nä hiukkasten/kaasun mää­rä ja hen­gi­tys­ti­heys). Suo­da­tus­te­ho pysyy sama­na koko käyt­tö­ajan. Hiuk­kas­suo­da­tin­osa voi­daan vaih­taa uuteen mikä­li se tuk­keu­tuu ennen­kuin kaa­susuo­da­tin on kulu­nut loppuun.
Varas­toin­ti-ikä: 3 vuotta.
Val­mis­tus­maa Iso-Britannia.

Toi­mi­tus sisäl­tää: Puo­li­naa­ma­ri, 2 x A2P3 R D High Per­for­mance suo­da­ti­ne­le­ment­ti, päähihnasto.

Suo­si­tel­ta­vat lisävarusteet:
GVS Elip­se High Per­for­mance Case kul­je­tus­ko­te­lo (SPM009)
Vaihto-osat:
GVS Elip­se High Per­for­mance A2P3 RD yhdis­tel­mä­suo­da­tin­pa­ri vakio­mal­li (SPR497)
GVS Elip­se High Per­for­mance P3 Fil­ter hiuk­kas­suo­da­tin­pa­ri (SPM523)
GVS Elip­se High Per­for­mance P3 Fil­ter Lid pidik­keet hiuk­kas­suo­dat­ti­mil­le (SPM524)
GVS Elip­se High Per­for­mance ABEK1P3 R D yhdis­tel­mä­suo­da­tin­pa­ri (SPR492)
GVS Elip­se High Per­for­mance A1 kaa­susuo­da­tin­pa­ri (SPR513)
GVS Elip­se High Per­for­mance E1 kaa­susuo­da­tin­pa­ri (SPR516)
GVS Elip­se High Per­for­mance AE1 kaa­susuo­da­tin­pa­ri (SPR519)
GVS Elip­se High Per­for­mance ABEK1 kaa­susuo­da­tin­pa­ri (SPR489)

Lisätiedot

Paino 0,427 kg (kilogramma)