Azi­mut tal­jaus­säk­ki 25L sin

Tuotetunnus (SKU): 7X9862503CTSTD Osasto:

Kuvaus

Kes­ki­ko­koi­nen ja kes­ki­pai­noi­nen tal­jaus­sä­kin ja varus­te­re­pun yhdis­tel­mä työ­käyt­töön köy­si­työs­ken­te­lyyn, pelas­tus­käyt­töön ja kal­lio­kii­pei­lyyn. Tila­vuus vakio­ase­tuk­sel­la 25 lit­raa, ja laa­jen­net­tu­na 35 lit­raa. Sisään mah­tuu n. 100 m not­ke­aa 11 mm työ­köyt­tä ja perus­va­rus­teet. Mate­ri­aa­li­vah­vuu­det suun­ni­tel­tu kes­tä­mään äärim­mäis­tä kulu­tus­ta ja ras­kai­ta taak­ko­ja. Kaik­ki toi­min­not suun­ni­tel­tu käy­tet­tä­väk­si myös käsi­neet kädessä.

Pysyy itses­tään pys­tys­sä. Suu­ri­ko­koi­nen suu­auk­ko, joka voi­daan reu­nus tait­ta­mal­la pitää avo­nai­se­na ja avoin­na pysy­väk­si tekee pak­kaa­mi­ses­ta ja pur­ka­mi­ses­ta nope­aa. Aukon ylä­reu­nuk­ses­sa rul­lat­ta­va ja sol­jel­la sul­jet­ta­va sul­ku­me­ka­nis­mi, jon­ka ansios­ta varus­teet pysy­vät sisäl­lä halut­taes­sa täy­sin puh­tai­na olo­suh­teis­ta riip­pu­mat­ta. Sisä­puo­lel­la kak­si tila­vaa varus­te­lenk­kiä, joi­hin voi­daan myös kiin­nit­tää köy­sien päät, sekä tila­va veto­ket­jul­li­nen 24 cm x 23 cm tas­ku pien­tar­vik­keil­le tai dokumenteille.

Vaa­ti­viin olo­suh­tei­siin sovel­tu­va peh­mus­tet­tu kan­to­jär­jes­tel­mä, jos­sa sel­kä­pa­nee­li lan­tio­vöi­neen on irro­tet­ta­va, ja se voi­daan säi­löä olka­vii­lek­kei­den kans­sa kyl­jes­sä ole­van rois­ke­ve­si­tii­viin tas­kun sisäl­lä suo­jas­sa ulkoi­sil­ta uhkil­ta esim. kul­je­tuk­sen, len­to­rah­din tai tal­jauk­sen aikana.
Tal­jaa­mi­seen pääl­lä pit­kät hihn­alen­kit, sekä dai­sy chain ‑tyyp­pi­nen varus­te­lenk­ki­ri­vi, jol­la voi­daan opti­moi­da asen­to, tai sii­hen voi­daan kiin­nit­tää mui­ta varus­tei­ta. Poh­jas­sa rem­mi käsit­te­lyn hel­pot­ta­mi­seen, ja varus­tet­tu­na kiin­ni­tys­pis­teil­lä esim. toi­sel­le tal­jaus­sä­kil­le, tai tarvikkeille.

Mate­ri­aa­li polyes­te­ri­pin­noi­tet­tu PVC. Poh­jas­sa veden­pois­to­reiät sin­kit­tyä teräs­tä. Kor­keus: 53 cm (+20 cm lisä­osa). Ellip­sin muo­toi­nen poh­ja, jon­ka leveys 29 cm. Syvyys 20 cm. Pai­no: 1200 g. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Lisätiedot

Paino 1,21 kg
Mitat 90 × 300 × 400 cm