Axis HMS TGL sulkurengas

Tuotetunnus (SKU): 2C3860LXPECTSTD Osasto:

Kuvaus

Kuu­ma­taot­tu HMS-mal­li­nen alu­mii­ni­sul­ku­ren­gas ACL ase­moin­ti­tan­gol­la ja Triplex Gate (työn­nä-kään­nä-avaa) ‑auto­maat­ti­lu­kit­tei­sel­la por­til­la. Kevyt suu­ren avau­man mal­li, joka sovel­tuu pelas­tus­käyt­töön, kii­pei­lyyn. Por­tin avau­ma 23 mm. Poik­keuk­sel­li­sen suu­ri las­taus­ka­pa­si­teet­ti perä­ti 56 mm leveäl­lä alu­eel­la, jon­ka ansios­ta sii­hen voi­daan asen­taa usei­ta lait­tei­ta tai köy­siä ker­ral­la, tai teh­dä nopeas­ti Mun­te­rin sol­mu hätä­pois­tu­mis­ta tai pelas­tus­ti­lan­tees­sa var­mis­ta­mis­ta varten.

Auto­maat­ti­lu­ki­tuk­sen ansios­ta port­ti ei voi unoh­tua lukit­se­mat­ta, ja on hyvä valin­ta olo­suh­tei­siin, mis­sä sul­ku­ren­gas­ta ava­taan ja sul­je­taan useas­ti. ACL (Anti Cross Loa­ding) on nopea­käyt­töi­nen port­ti sul­ku­ren­kaan sisäl­lä, ja sen ansios­ta sul­ku­ren­gas voi­daan kiin­nit­tää val­jai­siin tai lii­tos­köy­teen siten että se tulee aina vah­vim­man pää­ak­se­lin­sa suun­tai­ses­ti kuor­mi­tet­tua, pysyy oikeas­sa asen­nos­sa ja vir­he­käy­tön mah­dol­li­suus pie­ne­nee oleellisesti.

Muo­to on erin­omai­nen käsi­tel­lä, ja ede­saut­taa sul­ku­ren­kaan pysy­mis­tä kuor­mi­tet­tu­na pää­ak­se­lin suun­tai­ses­ti. Moder­ni tupla‑T pro­fii­li suo­jaa pro­fii­lin sisäl­lä ole­via tun­nis­te­mer­kin­tö­jä kulu­mi­sel­ta. Catch-free port­ti on sileä ja ehkäi­see varus­tei­den tar­rau­tu­mi­sen (jota tapah­tuu nor­maa­lin kouk­ku­mai­sen por­tin kans­sa). Ano­di­soin­nil­la paran­net­tu korroosionkesto.

Mur­to­lu­juu­det: Pituus­suun­taan 25 kN, port­tia vas­ten 8 kN, pituus­suun­taan port­ti avoi­me­na 7 kN. Pai­no: 89 g. Ulko­mi­tat: 121 mm x 82 mm. Täyt­tää Euroo­pan CE EN 362 ja EN12275 tyyp­pi B stan­dar­dien vaa­ti­muk­set ja on lisäk­si ser­ti­fioi­tu UIAA vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti. Yksit­täin tes­tat­tu 12 kN. Val­mis­tus­maa Ita­lia. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Mak­si­mie­li­ni­kä rajoittamaton.

Lisätiedot

Paino 0,132 kg
Mitat 25 × 85 × 160 cm