Asen­nus­kä­si­ne

Hyvä pito märällä ja öljyllä
EN388:2003 4131
Cat II

Kuvaus

Work­sa­fe P30-101
Yleis­kä­si­ne, joka tar­jo­aa lois­ta­vat omi­nai­suu­det edul­li­seen hin­taan. Se sovel­tuu moniin eri ammat­tei­hin ja töi­hin, kos­ka sen käyt­tö­mu­ka­vuus ja sor­mi­tun­tu­ma ovat hyvät. Lisäk­si käsi­neen ilman­vaih­to toi­mii niin hyvin, ettei sitä tar­vit­se rii­sua ker­taa­kaan koko kah­dek­san tun­nin työ­päi­vän aika­na käsien hikoa­mi­sen vuok­si. Lyhyes­ti sanot­tu­na: se on käsi­ne, jon­ka unoh­dat rii­sua! Käyt­tö­alu­eet: Asen­nus, maan­siir­to, kul­je­tus, auto­teol­li­suus ja pakkaustyöt.

Ihoa myö­täi­le­vä, sau­ma­ton neu­le­kä­si­ne, pin­noi­tet­tu vaahtonitriilillä
Erin­omai­nen istuvuus
Pie­nien osien työs­tä­mi­seen tark­kuut­ta menettämättä
Hyvä pito kui­vil­la, märil­lä ja öljyi­sil­lä pinnoilla
Mik­ro­huo­koi­nen pin­noi­te, joka “hen­git­tää”

EN388:2003 4131
Cat II

Koot 7–11
Pak­kaus­koot 12/144pr