Air-Leash työ­ka­lu­var­mis­tin

Tuotetunnus (SKU): BAL Osasto:

Kuvaus

Val­jai­siin tai housui­hin hel­pos­ti lii­tet­tä­vä työ­ka­lu­hih­na, joka mah­dol­lis­taa tur­val­li­sen työs­ken­te­lyn jopa 150 cm pää­hän ja työ­ka­lu­jen ja tar­vik­kei­den kul­jet­ta­mi­seen ilman ris­kiä nii­den pudot­ta­mi­ses­ta. Toi­mi­tus sisäl­tää veny­vän spi­raa­lin ja kol­me iskun­kes­tä­väl­lä pika­sol­jel­la varus­tet­tua kiin­ni­tys­lenk­kiä työ­ka­luil­le. Suun­ni­tel­tu ammat­ti­lai­sil­le työ­käyt­töön. Paran­taa ala­puo­lel­la työs­ken­te­le­vien työ­tur­val­li­suut­ta ja tehos­taa työs­ken­te­lyä. Eri­tyi­sen käyt­tö­kel­poi­nen Beal Tool-Buc­ket työ­ka­lu­tas­kun (tuo­ten­ro SAC.TB) kanssa.

Työ­ka­lu­var­mis­tin koos­tuu kah­des­ta osas­ta: Veny­tet­tä­vä spi­raa­li (venyy jopa 300 %), ja pika­sol­jel­la varus­tet­tu irro­tet­ta­va työ­ka­lu­jen kiin­ni­tys­kap­pa­le, jon­ka pää kiin­ni­te­tään työ­ka­luun lei­von­pää­sol­mul­la ja var­mis­te­taan integroi­dul­la kiris­tys­sol­jel­la. Kiin­ni­tys­kap­pa­leen sivus­sa ole­van muo­toil­lun ja vah­vis­te­tun len­kin ansios­ta työ­ka­lu voi­daan kiin­nit­tää val­jai­den lan­tio­vyö­hön sopi­vas­ti saa­ta­vil­le esim. sul­ku­ren­kaal­la. Pika­sol­jel­li­sia työ­ka­lu­jen kiin­ni­tys­lenk­ke­jä on kol­men toi­mi­tuk­seen sisäl­ty­vän lisäk­si tilat­ta­vis­sa erik­seen, jol­loin tar­vit­ta­van työ­ka­lun vaih­ta­mi­nen hih­nan pää­hän on nope­aa ja työs­ken­te­ly teho­kas­ta, kun kaik­kiin työ­ka­lui­hin on kiin­ni­tet­ty oma päätylenkki.

Kiin­ni­tet­tä­vän työ­ka­lun mak­si­mi­pai­no 500 g, jol­loin sal­lii putoa­mis­ker­roin 2 pudot­ta­mi­sen työ­ka­lul­le (eli työ­ka­lua käy­te­tään suo­raan kiin­ni­tys­pis­teen ylä­puo­lel­la pudot­ta­mis­het­kel­lä). Pituus sisään vetäy­ty­nee­nä 45 cm. Pituus veny­tet­ty­nä (tai 500 g pai­nol­la) 150 cm. Spi­raa­lin mate­ri­aa­li eris­te­pin­noi­tet­tua teräs­vai­je­ria. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Tie­sit­kö, että täl­lai­nen varus­te on käy­tän­nös­sä pakol­li­nen työs­ken­nel­täes­sä putoa­mis­vaa­ral­li­si­sis­sa olosuhteissa?
LISÄÄ TIETOA:
Val­tio­neu­vos­ton ase­tus työ­vä­li­nei­den tur­val­li­ses­ta käy­tös­tä ja tar­kas­ta­mi­ses­ta (12.6.2008/403), 4 luku: Kor­keal­la teh­tä­vän työn tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­set, 31§ Köy­sien varas­sa liik­ku­mi­nen ja työs­ken­te­ly, koh­ta 4 sanoo: “Työn­te­ki­jän käyt­tä­mät työ­vä­li­neet ja muut tar­vik­keet on kiin­ni­tet­tä­vä työn­te­ki­jän tur­va­val­jai­siin tai istui­meen taik­ka ne on kiin­ni­tet­tä­vä jol­la­kin muul­la sopi­val­la tavalla”.

Lisätiedot

Paino 0,094 kg
Mitat 30 × 150 × 150 cm