Air Kit sää­tö­köy­si 10m oranssi

Tuotetunnus (SKU): BFAK11.10 Osastot: ,

Kuvaus

Käyt­tö­val­miik­si kasat­tu lii­tos­köy­si­ko­ko­nai­suus, joka on EN353‑2 mukai­nen putoa­mi­sen pysäyt­tä­vä jär­jes­tel­mä, sekä EN12841 tyyp­pi A mukai­nen sää­tö­köy­si. Suun­ni­tel­tu putoa­mis­vaa­ral­li­sis­sa olo­suh­teis­sa sekä viet­tä­vil­lä tasoil­la työs­ken­te­lyyn. Tar­jo­aa hyvän työn­ai­kai­sen tuen sää­tö­lait­teen luki­tuk­sen ansios­ta. Köy­si­tar­rain seu­raa käyt­tä­jää molem­piin suun­tiin köy­des­sä ja putoa­mis­ti­lan­tees­sa nykäyk­sen­vai­men­nin rajoit­taa kehoon ja ank­ku­ri­pis­tee­seen koh­dis­tu­vat voi­mat alle 6 kN:iin. Auto­maat­ti­set sul­ku­ren­kaat pie­nen­tä­vät vir­he­käy­tön mah­dol­li­suut­ta ja sileät Key Lock por­tit teke­vät sul­ku­ren­kai­den käy­tös­tä teho­kas­ta ja miellyttävää.

Koko­nai­suus sisältää:
— Beal Moni­tor — köy­des­sä liik­ku­va, putoa­mi­sen pysäyt­tä­vä köysitarrain
— Beal Mobi­le Lany­ard — nykäyk­sen­vai­men­nin, jos­sa 20 cm ja 40 cm ase­tus­vaih­toeh­to käyttöpituudelle
— 2 kpl Beal O’Light 3‑Matic auto­maat­ti­lu­kit­tei­nen ovaa­li sul­ku­ren­gas, joil­la nykäyk­sen­vai­men­ti­men toi­nen pää lii­te­tään köy­si­tar­rai­meen ja toi­nen pää val­jaan A‑merkittyyn rin­ta- tai selkäkiinnityspisteeseen
— Beal Be Lock 3‑Matic auto­maat­ti­lu­kit­tei­nen suu­ren avau­man sul­ku­ren­gas, jol­la köy­den pää lii­te­tään ankkuripisteeseen
— Beal Industrie 11 mm ydin­köy­si — Air Kit on saa­ta­vis­sa 6 eri pituu­te­na. Köy­den väri ilmoit­taa pituuden:
10 m ja 30 m: Oranssi
15 m ja 50 m: Sininen
20 m ja 60 m: Punainen

Not­kean ja hel­pos­ti käsi­tel­tä­vän moder­nin ydin­köy­den ylä­pääs­sä teh­da­som­mel­tu pää­tös­lenk­ki, jon­ka suo­jus suo­jaa köyt­tä, pitää luk­ko­sul­ku­ren­kaan oikeas­sa asen­nos­sa ja hel­pot­taa käsit­te­lyä. Suo­jus on irro­tet­ta­va, joten ompe­lei­den tar­kas­ta­mi­nen on help­poa. Teh­da­som­mel­tu pää­tös­lenk­ki lisää köy­den mur­to­lu­juut­ta ver­rat­tu­na sol­mul­la teh­tä­vään päätökseen.

Sar­ja­nu­me­roi­tu sekä QR-koo­dat­tu, jot­ta jäl­ji­tet­tä­vyys ja varus­tei­den hal­lin­ta oli­si help­poa. Pai­no vain 389 g + köy­den pai­no. Koko­nai­suu­den kaik­ki kom­po­nen­tit vaih­det­ta­vis­sa käyt­tä­jän toi­mes­ta uusiin kulu­mi­sen, vau­rioi­tu­mi­sen tai ikään­ty­mi­sen myö­tä, joka mak­si­moi käyt­tö­kel­poi­suu­den ja mini­moi kus­tan­nuk­set. Kom­po­nent­te­ja voi myös hyä­dyn­tää muis­sa putoa­mis­vaa­ral­li­ses­ten aluei­den varus­te­ko­ko­nai­suuk­sis­sa. Mak­si­mie­li­ni­kä: Köy­si ja nykäyk­sen­vai­men­nin: 15 vuot­ta (= 5 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä). Metal­li­tuot­teet: Rajoit­ta­ma­ton. CE EN353‑2, EN12841 tyyp­pi A. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Vaih­to­köy­sien tuotekoodit:
BCSI11.10TERM2.R: Beal Industrie 11mm 2‑päätylenkillä 10m punainen
BCSI11.20TERM2.R: Beal Industrie 11mm 2‑päätylenkillä 20m punainen
BCSI11.30TERM2.R: Beal Industrie 11mm 2‑päätylenkillä 30m punainen
BCSI11.50TERM2.R: Beal Industrie 11mm 2‑päätylenkillä 50m punainen
BCSI11.60TERM2.R: Beal Industrie 11mm 2‑päätylenkillä 60m punainen

Lisätiedot

Paino 1,142 kg (kilogramma)
Mitat 50 × 200 × 500 cm (senttimetri)