Pal­ve­lut

Laa­ja tuotevalikoima

Tar­joam­me laa­jan vali­koi­man huip­pu­laa­duk­kai­ta työ­vaat­tei­ta, hen­ki­lön­suo­jai­mia, mai­nos­vaat­tei­ta ja ensia­pu­tuot­tei­ta joka tar­pee­seen.
Tuo­te­va­li­koi­maam­me kuu­lu­vat muun muassa:

Työ­vaat­teet

Meil­tä löy­dät kes­tä­vät, tur­val­li­set ja sel­väs­ti näky­vät Hi-Vis ‑asut sekä muut laa­duk­kaat työvaatteet.

Hen­ki­lön­suo­jai­met

Tutus­tu kat­ta­vaan vali­koi­maam­me kuu­los­uo­jai­mia, kypä­riä, tur­va­ken­kiä ja mui­ta henkilönsuojaimia.

Mai­nos­teks­tii­lit ja vaatteet

Eri­lai­set main­osa­sut ja ‑vaat­teet käte­väs­ti valikoimastamme.

Ensia­pu­tuot­teet

 Ensia­puun tar­vit­ta­vat tuot­teet meil­tä laa­jas­ta valikoimasta.

Pal­ve­lua asiak­kaan ehdoilla

Haluam­me olla asiak­kail­lem­me täy­den pal­ve­lun talo, jos­sa he eivät jää yksin valin­to­jen­sa kans­sa. Autam­me sinua etsi­mään itsel­le­si sopi­vat tuot­teet sekä neu­vom­me sinua viran­omais­ten vaa­ti­muk­sis­sa ja tuot­tei­den käy­tös­sä. Meil­tä saat hel­pos­ti myös tuo­te-esit­te­lyt, sovi­tuk­set ja merkkaukset.

Asian­tun­te­vaa opastusta

Tuot­tei­den valin­ta­pro­ses­si teh­dään aina asia­kas­koh­tai­ses­ti ja yksi­löin­ti hoi­tuu tehok­kaas­ti. Hen­ki­lön­suo­jai­mien valin­nas­sa voi­daan teh­dä myös ris­ki­kar­toi­tus, jol­la var­mis­te­taan, että asia­kas osaa vali­ta käyt­tö­tar­koi­tuk­seen­sa riit­tä­vät suojavälineet.

Jous­ta­va palvelu

Autam­me sinua aina jous­ta­vas­ti kai­kis­sa tuot­tei­den valin­taan ja käyt­töön liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä ja ongelmissa.

Kou­lu­tet­tu suojainasiantuntija

Rät­ti­vää­pe­lil­lä on Työ­ter­veys­lai­tok­sen TTL Suo­jai­n­asian­tun­ti­ja ‑kort­ti, ja on siten kou­lu­tet­tu suo­jai­n­asian­tun­ti­ja. Sik­si osaam­me tar­jo­ta taa­tus­ti asian­tun­te­vaa opas­tus­ta kai­kis­sa hen­ki­lön­suo­jai­miin liit­ty­vis­sä kysymyksissä.