Pal­ve­lua asiak­kaan ehdoilla

Rät­ti­vää­pe­li on työ­pu­keu­tu­mi­sen ja ‑tur­val­li­suu­den asian­tun­ti­ja. Autam­me etsi­mään sopi­vat tuot­teet sekä neu­vom­me viran­omais­ten vaa­ti­muk­sis­sa ja tuot­tei­den käy­tös­sä. Tar­joam­me asiak­kai­dem­me tar­pei­siin rää­tä­löi­ty­jä palvelupaketteja.

Asiak­kaan tar­pei­den kartoitus

Kar­toi­tam­me asiak­kaan käy­tös­sä ole­vat työ­vaat­teet ja suo­jai­met ja sel­vi­täm­me mah­dol­li­set ongel­ma­koh­dat. Sel­vi­tyk­sen perus­teel­la etsim­me asiak­kaan toi­min­taan par­hai­ten sopi­vat tuot­teet ja luom­me rää­tä­löi­dyn valikoiman.

Pesu­la- ja korjauspalvelut

Työ­vaat­tei­den käyt­töi­kä piden­tyy, kun ne pes­tään oikein ja kor­ja­taan ajois­sa. Samal­la ympä­ris­tön kuor­mi­tus vähe­nee, kun samaa työ­vaa­tet­ta pys­ty­tään käyt­tä­mään kau­em­min. Siis­teil­lä ja puh­tail­la työ­vaat­teil­la on myös posi­tii­vi­nen vai­ku­tus orga­ni­saa­tion ima­goon. Kar­toi­tam­me yhteis­työ­kump­pa­niem­me kans­sa asiak­kaan tar­peet ja tar­joam­me sopi­van pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den. Voim­me tar­jo­ta pal­ve­lun täl­lä het­kel­lä pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja sen lähialueilla.

Ris­ki­kar­toi­tus

Ris­ki­kar­toi­tuk­sia saa teh­dä Työ­ter­veys­lai­tok­sen kou­lut­ta­ma suo­jai­n­asian­tun­ti­ja®. Rät­ti­vää­pe­lil­lä on tähän päte­vyys. Ris­ki­kar­toi­tuk­ses­sa käym­me läpi yri­tyk­sen työ­teh­tä­vät ja kar­toi­tam­me fysi­kaa­li­set vaa­ra­te­ki­jät, tapa­tur­man vaa­rat, fyy­sis­tä kuor­mit­tu­mis­ta aiheut­ta­vat teki­jät sekä kemial­li­set ja bio­lo­gi­set vaa­ra­te­ki­jät. Yhdes­sä yri­tys­joh­don kans­sa ana­ly­soim­me ris­kit ja etsim­me kei­no­ja nii­den pois­ta­mi­sek­si. Sen jäl­keen pyrim­me löy­tä­mään oikeat suo­jai­met ris­kien ter­veys­hait­to­jen poistamiseksi.

Hyl­ly­tys­pal­ve­lu

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me mah­dol­li­suu­den oman vaa­te- ja suo­jain­va­ras­ton yllä­pi­don ulkois­ta­mi­seen. Sovim­me yhdes­sä asiak­kaan kans­sa kri­tee­rit, joil­la varas­toa yllä­pi­de­tään. Tämä pitää sisäl­lään esi­mer­kik­si mak­si­mi­va­ras­toin­ti­mää­rät, tar­kis­tus­ti­hey­den ja muut tar­vit­ta­vat yksi­tyis­koh­dat. Rapor­toim­me hyl­ly­tyk­sen asiak­kaan toi­vo­mal­la taval­la ja toi­mim­me läpi­nä­ky­väs­ti. Rät­ti­vää­pe­lin hyl­ly­tys­pal­ve­lun avul­la asiak­kaal­ta vapau­tuu resurs­se­ja muu­hun käyt­töön, kun hen­ki­lö­kun­nan ei tar­vit­se käyt­tää aikaa varus­tei­den han­kin­taan ja lajitteluun.

Putoa­mis­suo­jain­ten määräaikaistarkastus

Työ­nan­ta­ja vas­taa sii­tä, että työ­maal­la käy­te­tään asian­mu­kai­sia putoa­mis­suo­jai­mia ja nii­den käyt­tö on suun­ni­tel­tua. Suo­jai­met on myös tar­kis­tet­ta­va ker­ran vuo­des­sa. Rät­ti­vää­pe­lil­lä on putoa­mis­suo­jain­ten mää­rä­ai­kais­tar­kas­ta­jan päte­vyys. Tar­kas­tus­ten lisäk­si autam­me löy­tä­mään oikeat suo­jain­rat­kai­sut kaik­kiin tarpeisiin.

Ver­meet mittatilauksena

Tar­vi­taan­ko duu­nis­sa parem­paa pääl­le? Vaa­te­suun­nit­te­li­ja ja mal­li­mes­ta­ri Julia Duna­je­van perus­ta­ma Rää­tä­lin Wers­tas tar­jo­aa mie­hil­le ja nai­sil­le rää­tä­löi­ty­jä vaat­tei­ta mit­ta­ti­laus­työ­nä kah­den­kym­me­nen vuo­den kokemuksella.

Laa­tua ja ekologisuutta

Rää­tä­lin Wers­tas val­mis­taa uniik­ke­ja, täy­del­li­ses­ti istu­via vaat­tei­ta kor­kea­luok­kai­sis­ta euroop­pa­lai­sis­ta kan­kais­ta. Teks­tii­li­jät­teen vähen­tä­mi­nen on Wers­taal­le sydä­men asia, sik­si kan­kaat tila­taan huip­pu­muo­ti­ta­lo­jen yli­jää­mä­va­ras­tois­ta. Laa­duk­kaat vaat­teet myös kes­tä­vät aikaa, ja nii­tä kan­nat­taa kor­ja­ta. Kysy lisää Rättivääpeliltä!