1 JÄR­JES­TÄ­JÄ

Kam­pan­jan (arvon­nan) jär­jes­tää Rät­ti­vää­pe­li Oy, Yrit­tä­jän­tie 14, 01800 Van­taa (jäl­jem­pä­nä
“Jär­jes­tä­jä”). Tämä kam­pan­ja tai mikään sen osis­ta ei ole Face­boo­kin tai Ins­ta­gra­min jär­jes­tä­mä,
spon­so­roi­ma, suo­sit­te­le­ma tai hal­lin­noi­ma eikä mil­lään taval­la lii­ty Face­boo­kiin tai Ins­ta­gra­miin.
Osal­lis­tu­ja vapaut­taa Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min kai­kes­ta vas­tuus­ta. Kam­pan­jan sään­tö­jen lisäk­si
osal­lis­tu­jat sitou­tu­vat kui­ten­kin nou­dat­ta­maan Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min käyt­tö­eh­to­ja ja
sään­tö­jä.

2 OSAL­LIS­TU­MI­SEH­DOT

Kam­pan­jaan voi­vat osal­lis­tua kaik­ki Suo­mes­sa asu­vat, 18 vuot­ta täyt­tä­neet luon­nol­li­set hen­ki­löt,
lukuun otta­mat­ta Jär­jes­tä­jän hen­ki­lö­kun­taa ja hei­dän per­heen­jä­se­ni­ään. Alle 18-vuo­tias tar­vit­see
osal­lis­tu­mi­seen van­hem­pien luvan.

3 OSAL­LIS­TU­MI­NEN

Kam­pan­jaan osal­lis­tu­taan kom­men­toi­mal­la jul­kai­sua kam­pan­jas­sa ker­rot­tuun mää­rä­päi­vään ja
kel­lon­ai­kaan men­nes­sä. Osal­lis­tu­mi­nen kam­pan­jaan ei vel­voi­ta tyk­kää­mään Rät­ti­vää­pe­lin
Face­book- tai Instagram-sivustosta.

4 ARVON­NAN SUORITTAMINEN

Arvon­ta suo­ri­te­taan kam­pan­jas­sa ker­rot­tu­na päi­vä­nä kaik­kien kam­pan­jaan osal­lis­tu­nei­den kesken.

5 PAL­KIN­NOT

Osal­lis­tu­jien kes­ken arvo­taan kam­pan­ja­jul­kai­sus­sa mai­nit­tu pal­kin­to. Pal­kin­to on hen­ki­lö­koh­tai­nen
eikä sitä voi siir­tää kol­man­nel­le tahol­le. Pal­kin­toa tai osaa sii­tä ei voi vaih­taa tai muut­taa rahak­si.
Pal­kin­to on nou­det­ta­vis­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti Rät­ti­vää­pe­lin toi­mis­tol­ta sovit­tu­na ajan­koh­ta­na.
Voit­ta­jil­le ilmoi­te­taan voi­tos­ta sekä Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa kam­pan­ja­jul­kai­sun yhtey­des­sä
että hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti Face­boo­kin tai Ins­ta­gra­min yksi­tyis­vies­til­lä, jos toi­min­to on käy­tös­sä. Jos
voit­ta­ja ei vas­taa yhtey­den­ot­toon 7 päi­vän kulues­sa voi­tos­ta ilmoit­ta­mi­ses­ta, arvon­ta voi­daan
suo­rit­taa uudelleen.

6 HEN­KI­LÖ­TIE­DOT

Arvon­taan osal­lis­tues­saan osal­lis­tu­ja myön­tää arvon­nan jär­jes­tä­jäl­le oikeu­den jul­kais­ta hei­dän
nimen­sä omis­sa kana­vis­saan ilman eril­lis­tä suos­tu­mus­ta tai kor­vaus­ta. Arvon­nan yhtey­des­sä
annet­tu­ja hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään voi­mas­sa ole­van hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­ses­ti. Hen­ki­lö­tie­to­ja ei
kerä­tä tal­teen, mut­ta ne jää­vät näky­mään jul­ki­ses­ti kam­pan­ja­jul­kai­sun yhteyteen.

7 ARVON­NAN JÄR­JES­TÄ­JÄN VASTUU

Jär­jes­tä­jä ei vas­taa mah­dol­li­sis­ta tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siin liit­ty­vis­tä ongel­mis­ta (esi­mer­kik­si
kat­kok­sis­ta) arvon­taan osal­lis­tu­mi­sen yhtey­des­sä eikä niis­tä joh­tu­vis­ta kadon­neis­ta
osal­lis­tu­mi­sis­ta. Jär­jes­tä­jä ei vas­taa vahin­gois­ta tai kuluis­ta, jot­ka aiheu­tu­vat osal­lis­tu­mi­ses­ta tai
pal­kin­non lunas­ta­mi­ses­ta ja käyt­tä­mi­ses­tä. Jär­jes­tä­jä ei ole vel­vol­li­nen kor­vauk­siin, jos voit­ta­jat
eivät itse voi­kaan käyt­tää pal­kin­to­ja. Jär­jes­tä­jä vas­taa kam­pan­jaan liit­ty­väs­tä mah­dol­li­ses­ta
arpa­jais­ve­ros­ta.

8 MUUT EHDOT

Kil­pai­lun jär­jes­tä­jä pidät­tää oikeu­den hylä­tä arvon­nas­ta hen­ki­löt, jot­ka ovat rik­ko­neet näi­tä
sään­tö­jä tai joi­den voi­daan epäil­lä käyt­tä­neen osal­lis­tu­mi­ses­sa epä­re­hel­li­siä kei­no­ja. Jär­jes­tä­jä
pidät­tää itsel­leen oikeu­den sään­tö­muu­tok­siin.
Van­taal­la 9.2.2021